Ktl-icon-tai-lieu

Phân loại xếp hạng khách sạn

Được đăng lên bởi Thoi Trang Ant
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2964 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TỔNG CỤC DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:02/2001/QĐ-TCDL
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm2001
QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH
Về việc bổ sung, sửa đổi Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH
- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền
hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ Nghị định số 20/CP ngày 27-12-1992 và Nghị định số 53/CP ngày 7-81995 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy
của Tổng cục Du lịch;
- Căn cứ Nghị định số 39/2000/NĐ-CP ngày 24-8-2000 về cơ sở lưu trú du lịch;
- Căn cứ Quyết định số 107/TCDL ngày 22-6-1994 của Tổng cục Du lịch về việc
ban hành tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn du lịch;
- Nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn, bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và hiện
trạng các khách sạn trong tình hình hiện nay;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khách sạn,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định tiêu chuẩn và biểu điểm
xếp hạng khách sạn theo 5 hạng (từ 1 đến 5 sao), đã được bổ sung, sửa đổi trên cơ sở
tiêu chuẩn và biểu điểm ban hành tại Quyết định số 107/TCDL ngay 22-6-1994 của
Tổng cục Du lịch.
Điều 2. Tiêu chuẩn này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái
với Quy định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ của Tổng cục Du lịch,
Giám đốc Sở Du lịch (Sở Thương mại - Du lịch), Giám đốc các khách sạn chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH
Phó Tổng cục trưởng
(đã ký)
Vũ Tuấn Cảnh

1

QUY ĐỊNH
Về tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2001/QĐ-TCDL
ngày 27 tháng 4 năm 2001 của Tổng cục Du lịch )
Khách sạn là công trình kiến trúc được xây dựng độc lập, có quy mô từ 10 buồng
ngủ trở lên, bảo đảm chất lượng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dịch vụ cần thiết phục
vụ khách du lịch.
Khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 1 đến 5 sao: là khách sạn có cơ sở vật
chất, trang thiết bị, chất lượng phục vụ cao, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách
du lịch về ăn, nghỉ, sinh hoạt, giải trí theo tiêu chuẩn của từng hạng, phù hợp với tiêu
chuẩn quốc tế, được đánh giá thông qua các chỉ tiêu:
1.Vị trí, kiến trúc
2.Trang thiết bị, tiện nghi phục vụ
3. Dịch vụ và mức độ phục vụ
4. Nhân viên phục vụ
5. Vệ sinh
Khách sạn hạng càng cao, yêu cầu chất lượng phục vụ, trang thiết bị tiện nghi,
số lượng các dịch vụ càng phải đầy đủ, hoàn hảo, đáp ứng được yêu cầu đa ...
1
TNG CC DU LCH
S:02/2001/QĐ-TCDL
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Ðc lp - T do - Hnh phúc
Hà Ni, ngày 27 tháng 4 năm2001
QUYT ĐỊNH CA TNG CC TRƯỞNG TNG CC DU LCH
V vic b sung, sa đổi Tiêu chun xếp hng khách sn
TNG CC TRƯỞNG TNG CC DU LCH
- Căn c Ngh định s 15/CP ngày 2-3-1993 ca Chính ph v nhim v quyn
hn và trách nhim qun lý nhà nước ca B, cơ quan ngang B;
- Căn c Ngh định s 20/CP ngày 27-12-1992 và Ngh định s 53/CP ngày 7-8-
1995 ca Chính ph quy định v chc năng, nhim v, quyn hn và t chc b máy
c
a Tng cc Du lch;
- Căn c Ngh định s 39/2000/NĐ-CP ngày 24-8-2000 v cơ s lưu trú du lch;
- Căn c Quyết định s 107/TCDL ngày 22-6-1994 ca Tng cc Du lch v vic
ban hành tiêu chun xếp hng khách sn du lch;
- Nhm hoàn thin tiêu chun, bo đảm phù hp vi tiêu chun quc tế và hin
trng các khách sn trong tình hình hin nay;
- Theo đề ngh c
a V trưởng V Khách sn,
QUYT ĐỊNH:
Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bn quy định tiêu chun và biu đim
xếp hng khách sn theo 5 hng (t 1 đến 5 sao), đã được b sung, sa đổi trên cơ s
tiêu chun và biu đim ban hành ti Quyết định s 107/TCDL ngay 22-6-1994 ca
Tng cc Du lch.
Điu 2. Tiêu chun này có hiu lc k
t ngày ký, nhng quy định trước đây trái
vi Quy định này đều bãi b.
Điu 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng, V trưởng các V ca Tng cc Du lch,
Giám đốc S Du lch (S Thương mi - Du lch), Giám đốc các khách sn chu trách
nhim thi hành Quyết định này.
KT. TNG CC TRƯỞNG TNG CC DU LCH
Phó Tng cc trưởng
(đã ký)
Vũ Tun Cnh
Phân loại xếp hạng khách sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân loại xếp hạng khách sạn - Người đăng: Thoi Trang Ant
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Phân loại xếp hạng khách sạn 9 10 469