Ktl-icon-tai-lieu

Phần thi trắc nghiệm câu hỏi pháp luật

Được đăng lên bởi thanthoaicotichmotchuyentinh-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 7151 lần   |   Lượt tải: 23 lần
BAN TỔ CHỨC HỘI THI “HÒA GIẢI VIÊN GIỎI
TỈNH QUẢNG NGÃI” LẦN III-NĂM 2013.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO
PHẦN THI TRẮC NGHIỆM CÂU HỎI PHÁP LUẬT
(Những chữ cái in đậm là đáp án đúng)
PHẦN 1: HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH - BẠO LỰC GIA ĐÌNH
C©u 1:
§iÒu 21 LuËt H«n nh©n va Gia ®×nh quy ®Þnh gi÷a vî vµ chång mi quan h nh thÕ nµo?
a- chång t«n träng gi÷n danh dù, nh©n phÈm uy tÝn cho nhau; Cấm c¸c hµnh vi
ngîc ®·i, hµnh h¹, xóc ph¹m ®Õn danh dù, uy tÝn vµ nh©n phÈm cña nhau.
b- Ngêi vî cã nhiÖm vô x©y dùng gia ®×nh no Êm, b×nh ®¼ng, tiÕn bé, h¹nh phóc;
c- Ngêi chång trô cét kinh cña gia ®×nh, ®¸p øng mäi nhu cÇu cho c¸c thµnh viªn trong gia
®×nh;
d- C¶ a, b, c ®Òu ®óng.
C©u 2:
ChÕ ®é h«n nh©n vµ gia ®×nh níc ta dùa trªn nguyªn t¾c nµo ?
a- Quan hÖ h«n nh©n vµ gia ®×nh ®îc t«n träng vµ ®îc ph¸p luËt b¶o vÖ;
b- H«n nh©n tù nguyÖn, tiÕn bé, mét vî mét chång, vî chång b×nh ®¼ng;
c- B¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh;
d- C¶ a, b, c ®Òu ®óng.
C©u 3:
ChÕ ®é h«n nh©n vµ gia ®×nh níc ta nghiªm cÊm viÖc kÕt h«n ®èi víi nh÷ng ®èi tîng nµo?
a- Ngêi ®ang cã vî hoÆc chång;
b- Ngêi mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù;
c- Gi÷a nh÷ng ngêi cïng dßng m¸u trùc hÖ; gi÷a nh÷ng ngêi cã hä trong ph¹m vi ba ®êi;
d- C¶ 3 ý trªn .
Câu 4: Theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình thì những trường hợp nào sau đây không bị
cấm kết hôn:
a. Có quan hệ trong phạm vi ba đời, có cùng dòng máu về trực hệ
b. Kết hôn với người bị nhiễm HIV/AIDS
c. Người mất năng lực hành vi dân sự
d. Những người cùng giới tính
Câu 5: Độ tuổi kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình là:
a. Nữ từ 18 tuổi trở lên; nam từ 20 tuổi trở lên
b. Nữ từ đủ 18 tuổi; nam từ đủ 20 tuổi
c. Mọi công dân từ 18 tuổi trở lên;
d. Nam, nữ từ 20 tuổi trở lên
Phần thi trắc nghiệm câu hỏi pháp luật - Trang 2
Phần thi trắc nghiệm câu hỏi pháp luật - Người đăng: thanthoaicotichmotchuyentinh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phần thi trắc nghiệm câu hỏi pháp luật 9 10 581