Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu bằng biện pháp dân sự

Được đăng lên bởi Hà Dương Thầm
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 662 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU
B. NỘI DUNG
I. Khái quát chung về quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu
1. Quyền sở hữu
2. Bảo vệ quyền sở hữu
II. Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu bằng biện pháp dân sự
1. Kiện đòi lại tài sản ( kiện vật quyền)
2. Kiện yêu cầu ngăn chặn hoặc chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật đối với
việc thực hiện quyền sở hữu, quyền chiếm hữu hợp pháp
3 Kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ( kiện trái quyền)
III. Đánh giá các phương thức bảo vệ quyền sở hữu bằng biện pháp dân sự
IV. Liên hệ thực tiễn
1. Các vụ kiện điển hình
2 Nhận xét
3. Một số phương hướng nhằm hoàn thiện chế định bảo vệ quyền sở hữu trong
Bộ luật dân sự
C. KẾT THÚC VẤN ĐỀ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A.MỞ ĐẦU
Sở hữu đối với tài sản có ý nghĩa to lớn đối với mọi mặt của đời sống xã
hội, đó là nền tảng, là tiền đề cho sự phát triển sản xuất, kinh doanh và thực hiện
các nhu cầu khác về vật chất, văn hóa, tinh thần của con người. Chủ sở hữu tài
sản có thể trực tiếp hoặc gián tiếp dùng tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình
đầu tư, tiến hành sản xuất kinh doanh và thực hiện mục tiêu của bản thân. Nhận
thức được vai trò to lớn của quyền sở hữu đối với đời sống xã hội, Đảng và Nhà
nước đã ghi nhận quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu trong chính sách và
pháp luật, pháp luật được coi là công cụ sắc bén và hữu hiệu trong việc bảo vệ
quyền sở hữu. Sự bảo hộ của nhà nước đối với quyền sở hữu tài sản được khẳng
định trong việc ghi nhận các phương thức dân sự nhằm bảo vệ quyền sở hữu
trong bộ luật dân sự Việt Nam.

B.NỘI DUNG
I. Khái quát chung về quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu
1. Quyền sở hữu.
Khái niệm quyền sở hữu là một khái niệm cốt lõi, cơ bản nhất của luật dân sự.
Nếu ta hình dung luật dân sự như một ngôi nhà thì chế định tài sản và quyền sở
hữu được coi là những viên gạch xây nên ngôi nhà đó. “ Quyền sở hữu là tổng
hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã
hội phát sinh trong lĩnh vực chiếm hữu, sử dụng và định đoạt các tư liệu sản
xuất và tư liệu tiêu dùng”. Theo quy định tại Điều 164 Bộ luật dân sự năm 2005,
thì “quyền sở hữu bao gồm: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định
đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu là cá nhân,
pháp nhân, chủ thể khác có đủ ba quyền năng là quyền chiếm hữu, quyền sử
dụng và quyền định đoạt tài sản”. Như vậy thì quyền sở hữu bao gồm ba quyền
năng cơ bản:

Quyền chiếm hữu: Luật dân sự Việt Nam xác định chiếm hữu là một
quyền năng, là một trong ba bộ phận cấu thành quyền sở hữu. Điều ...
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU
B. NỘI DUNG
I. Khái quát chung về quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu
1. Quyền sở hữu
2. Bảo vệ quyền sở hữu
II. Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu bằng biện pháp dân sự
1. Kiện đòi lại tài sản ( kiện vật quyền)
2. Kiện yêu cầu ngăn chặn hoặc chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật đối với
việc thực hiện quyền sở hữu, quyền chiếm hữu hợp pháp
3 Kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ( kiện trái quyền)
III. Đánh giá các phương thức bảo vệ quyền sở hữu bằng biện pháp dân sự
IV. Liên hệ thực tiễn
1. Các vụ kiện điển hình
2 Nhận xét
3. Một số phương hướng nhằm hoàn thiện chế định bảo vệ quyền sở hữu trong
Bộ luật dân sự
C. KẾT THÚC VẤN ĐỀ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phân tích Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu bằng biện pháp dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu bằng biện pháp dân sự - Người đăng: Hà Dương Thầm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Phân tích Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu bằng biện pháp dân sự 9 10 133