Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích những quy định về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Được đăng lên bởi cham3821hlu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU

Trước đây, việc ban hành văn bản pháp luật được quy định tại hai Luật là Luật ban
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
1

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004. Sự tồn tại song song 02 luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật trong một thời gian dài với nhiều quy định “vênh” nhau đã gây
khó khăn trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 ra đời đã có sự tổng hợp, thống nhất với nhiều điểm
mới quan trọng trong đó có qui định về hiệu lực pháp lý và nguyên tắc áp dụng pháp luật.
Vì vậy, trong bài làm lần này em xin được chọn đề tài: “Phân tích quy định về hiệu lực
pháp lý và nguyên tắc áp dụng pháp luật trong luật ban hành văn bản quy phạm 2015”
B. NỘI DUNG
I. Phân tích qui định về hiệu lực pháp lí trong luật ban hành văn bản quy phạm 2015

Hiệu lực pháp lí là khả năng tác động của văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi
nhất định (phạm vi không gian, phạm vi thời gian, phạm vi đối tượng tác động.
Trước đây ở chương quy định về hiệu lực pháp lí của văn bản quy phạm pháp luật, hai
Luật là Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 ( sau đây gọi tắt là luật
2008) và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân năm 2004( sau đây gọi tắt là luật 2004) có khá nhiều quy định “vênh’ nhau. Luật luật
ban hành văn bản quy phạm 2015( sau đây gọi tắt là luật 2015) ra đời đã khắc phục hạn
chế và thống nhất các quy định vào một văn bản. Vì vậy trong quá trình phân tích các điều
khoản về hiệu lực pháp lí trong văn bản hiện hành em sẽ có sự đối chiếu và so sánh với 2
văn bản trước đây để thấy được những ưu điểm của luật ban hành văn bản quy phạm pháp
luật 2015.

1. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật (điều 151)
Tại khoản 1 điều 151 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luât 2015 có quy định:
“Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy
định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành
đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước trung ương; không sớm hơn 10
ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân;

2

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn
bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.”
Ví dụ: • Thông tư 28/2009/TT-BTC 10/02/2009 về việc sửa đổi mức thuế suất TNKh...
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU
Trước đây, việc ban hành văn bản pháp luật được quy định tại hai Luật Luật ban
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
1
Phân tích những quy định về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích những quy định về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 - Người đăng: cham3821hlu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Phân tích những quy định về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 9 10 200