Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế nhập khẩu trong năm 2013 và đề xuất ý kiến pháp lý nhằm thực thi tốt pháp luật thuế xuất nhập khẩu

Được đăng lên bởi thu-koi-hlu
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 997 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU …………………………………………………………………..........

1

NỘI DUNG …………………………………………………………………......

1

Khái quát về thuế nhập khẩu và pháp luật thuế nhập khẩu …………..……...

1

1. Khái niệm thuế nhập khẩu …………………….………………….................

1

2. Khái niệm pháp luật thuế nhập khẩu ………………………………...………
3. Vai trò của thuế nhập khẩu ………………………………………...………...
Thực tiễn thi hành pháp luật thuế nhập khẩu ở nước ta hiện nay ………........

2
3
4
4

1. Những kết quả đã đạt được ……………………………………......................
2. Những vấn đề còn tồn tại trong việc áp dụng pháp luật thuế nhập khẩu hiện
hành …………………..........................................................................................

5
6

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế nhập khẩu hiện nay
……………………………………................................................................

6

1. Tình hình kinh tế, chính trị trong nước, quốc tế và các chính sách thương mại

6

của quốc gia ..................................................................................................

2. Xu hướng và trào lưu hội nhập kinh tế quốc tế ...............................................
3. Chính sách kinh tế của nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế với
pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Việt Nam ...............................

4. Các quy định của pháp luật thuế nhập khẩu ...................................................

6
7
7
8

5. Đội ngũ cán bộ hải quan .................................................................................

8

6. Ý thức chấp hành của nhà nhập khẩu ..............................................................

8

7. Một số yếu tố khác ...........................................................................................

10

Đề xuất ý kiến pháp lý nhằm thực thi tốt pháp luật thuế xuất, nhập khẩu ....
KẾT LUẬN ………………………………………..……………………………
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………….....

0

11

MỞ ĐẦU
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đóng một vai trò hết sức quan trọng với bất kì một
quốc gia nào trên thế giới. Đây không chỉ là chính sách thuế của nhà nước mà còn là
chính sách đối ngoại của quốc gia đó. Chính vì vậy, Việt Nam cũng đã xây dựng các văn
bản pháp luật điều chỉnh vấn đề này. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội
thông qua ngày 14 tháng 05 năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Luật
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật Hải quan của Việt Nam về cơ bản hai văn bản
luật này đã được xây dựng phù hợp với những quy tắc và ch...
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU …………………………………………………………………..........
NỘI DUNG …………………………………………………………………......
Khái quát về thuế nhập khẩu và pháp luật thuế nhập khẩu …………..……...
1. Khái niệm thuế nhập khẩu …………………….………………….................
2. Khái niệm pháp luật thuế nhập khẩu ………………………………...………
3. Vai trò của thuế nhập khẩu ………………………………………...………...
Thực tiễn thi hành pháp luật thuế nhập khẩu ở nước ta hiện nay ………........
1. Những kết quả đã đạt được ……………………………………......................
2. Những vấn đề còn tồn tại trong việc áp dụng pháp luật thuế nhập khẩu hiện
hành …………………..........................................................................................
Những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế nhập khẩu hiện nay
……………………………………................................................................
1. Tình hình kinh tế, chính trị trong nước, quốc tế và các chính sách thương mại
của quốc gia ..................................................................................................
2. Xu hướng và trào lưu hội nhập kinh tế quốc tế ...............................................
3. Chính sách kinh tế của nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế với
pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Việt Nam ...............................
4. Các quy định của pháp luật thuế nhập khẩu ...................................................
5. Đội ngũ cán bộ hải quan .................................................................................
6. Ý thức chấp hành của nhà nhập khẩu ..............................................................
7. Một số yếu tố khác ...........................................................................................
Đề xuất ý kiến pháp lý nhằm thực thi tốt pháp luật thuế xuất, nhập khẩu ....
KẾT LUẬN ………………………………………..……………………………
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………….....
Trang
1
1
1
1
2
3
4
4
5
6
6
6
6
7
7
8
8
8
10
11
0
Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế nhập khẩu trong năm 2013 và đề xuất ý kiến pháp lý nhằm thực thi tốt pháp luật thuế xuất nhập khẩu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế nhập khẩu trong năm 2013 và đề xuất ý kiến pháp lý nhằm thực thi tốt pháp luật thuế xuất nhập khẩu - Người đăng: thu-koi-hlu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế nhập khẩu trong năm 2013 và đề xuất ý kiến pháp lý nhằm thực thi tốt pháp luật thuế xuất nhập khẩu 9 10 489