Ktl-icon-tai-lieu

PHÁP LỆNH : Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

Được đăng lên bởi hoavanlu05
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 822 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Pháp lệnh số:
02/2012/UBTVQH13

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÁP LỆNH
Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người
làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 06 tháng 8 năm 2011 của Quốc hội
khóa XIII về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương
trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011;
Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi
phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng,
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Pháp lệnh này quy định về chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm
chứng và người phiên dịch trong tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và tố tụng hành
chính (sau đây gọi chung là chi phí trong tố tụng).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Pháp lệnh này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, cơ quan, tổ
chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến việc giám định, định giá, làm chứng và
phiên dịch trong tố tụng.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chi phí giám định là số tiền cần thiết, hợp lý phải chi trả cho công việc giám
định do tổ chức, cá nhân thực hiện giám định tính căn cứ vào quy định của Pháp lệnh
này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Tiền tạm ứng chi phí giám định là số tiền do tổ chức, cá nhân thực hiện giám
định tạm tính để thực hiện giám định theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.
3. Chi phí định giá tài sản là số tiền cần thiết, hợp lý phải chi trả cho công việc
định giá do Hội đồng định giá, tổ chức định giá tài sản tính căn cứ vào quy định của
Pháp lệnh này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
4. Tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản là số tiền Hội đồng định giá, tổ chức
định giá tài sản tạm tính để tiến hành việc định giá theo yêu cầu của cơ quan tiến
hành tố tụng.

5. Chi phí thẩm định giá tài sản là số tiền cần thiết, hợp lý phải chi trả cho công
việc thẩm định giá do Tổ chức thẩm định giá tính theo quy định của Pháp lệnh này
và quy định của pháp luật về giá.
6. Chi phí cho người làm chứng là số tiền cần thiết, hợp lý phải chi trả cho
người làm chứng do cơ quan tiến hành tố tụng tính căn cứ vào quy định của Pháp
lệnh này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
7. Tiền t...
ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Pháp lệnh số:
02/2012/UBTVQH13
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012
PHÁP LỆNH
Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người
làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Căn cứ Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 06 tháng 8 năm 2011 của Quốc hội
khóa XIII về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương
trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011;
Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi
phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng,
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Pháp lệnh y quy định về chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm
chứng người phiên dịch trong tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và tố tụng hành
chính (sau đây gọi chung là chi phí trong tố tụng).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Pháp lệnh này áp dụng đối với quan, tổ chức, nhân Việt Nam, quan, tổ
chức, nhân nước ngoài có liên quan đến việc giám định, định giá, làm chứng
phiên dịch trong tố tụng.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Chi phí giám định số tiền cần thiết, hợp phải chi trả cho công việc giám
định do tổ chức, cá nhân thực hiện giám định tính căn cứ vào quy định của Pháp lệnh
này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Tiền tạm ứng chi phí giám định stiền do tổ chức, nhân thực hiện giám
định tạm tính để thực hiện giám định theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.
3. Chi phí định giá tài sảnsố tiền cần thiết, hợp phải chi trả cho công việc
định giá do Hội đồng đnh giá, tổ chức định giái sản tính căn cứ vào quy định của
Pháp lệnh này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
4. Tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản số tiền Hội đồng định giá, tổ chức
định g tài sản tạm tính để tiến hành việc định giá theo yêu cầu của quan tiến
hành tố tụng.
PHÁP LỆNH : Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÁP LỆNH : Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng - Người đăng: hoavanlu05
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
PHÁP LỆNH : Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng 9 10 195