Ktl-icon-tai-lieu

Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc Hội Số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02/07/2002 về việc xử phạt vi phạm hành chính

Được đăng lên bởi linh-vuhoai
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 3399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÁP LỆNH
CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 44/2002/PL-UBTVQH10
NGÀY 2 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Để đấu tranh phòng ngừa và chống vi phạm hành chính, góp phần giữ vững an ninh,
trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân,
tổ chức, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước;
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc
hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 về Chương trình xây
dựng luật, pháp lệnh năm 2002;
Pháp lệnh này quy định về xử lý vi phạm hành chính.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Xử lý vi phạm hành chính
1. Xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp
xử lý hành chính khác.
2. Xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau
đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của
pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật
phải bị xử phạt hành chính.
3. Các biện pháp xử lý hành chính khác được áp dụng đối với cá nhân có hành vi vi
phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách
nhiệm hình sự được quy định tại các điều 23, 24, 25, 26 và 27 của Pháp lệnh này.

Điều 2. Thẩm quyền quy định hành vi vi phạm hành chính và chế độ áp dụng các
biện pháp xử lý hành chính khác
Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc
phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà
nước; quy định chế độ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào trường
giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính.

Điều 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính
1. Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay. Việc
xử lý vi phạm hành chính phải được tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để; mọi hậu
quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.
2. Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt hành chính khi có vi phạm hành chính do pháp luật
quy định.
Cá nhân chỉ bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác nếu thuộc một trong các
đối tượng được quy định tại các điều 23, 24, 25, 26 và 27 của Pháp lệnh này.
3. Việc xử lý vi phạm hành chính phải do người có thẩm quyền tiến h...
PHÁP LNH
CA U BAN T HƯNG V QUC HI S 44/2002/PL -UBTVQH10
NGÀY 2 THÁNG 7 NĂ M 2002 V VIC X LÝ VI PHM HÀNH CHÍ N H
Để đấu tranh phòng ngừa và chống vi phạm hành chính, góp phần giữ vững an ninh,
trật tự, an toàn hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của nhân,
tổ chức, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước;
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc
hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 v Chương trình xây
dựng luật, pháp lệnh năm 2002;
Pháp lệnh này quy định về xử lý vi phạm hành chính.
CHƯ ƠN G I
NH NG QU Y ĐN H CHU NG
Điu 1. X lý vi phạm hành chính
1. Xử vi phạm hành chính bao gồm xử phạt vi phạm hành chính các biện pháp
xử lý hành chính khác.
2. Xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với nhân, quan, tổ chức (sau
đây gọi chung nhân, tổ chức) hành vi cố ý hoặc ý vi phạm các quy định của
pháp luật về quản n nước không phải tội phạm theo quy định của pháp luật
phải bị xử phạt hành chính.
3. Các biện pháp xử hành chính khác được áp dụng đối với nhân hành vi vi
phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn hội nhưng chưa đến mức truy cứu trách
nhiệm hình sự được quy định tại các điều 23, 24, 25, 26 và 27 của Pháp lệnh này.
Điu 2. Thẩm quyền quy định hành vi vi phạm hành chính và chế độ áp dụng các
biện pháp xử lý hành chính khác
Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc
phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản nhà
nước; quy định chế độ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào trường
giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính.
Điu 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính
1. Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay. Việc
xử vi phạm hành chính phải được tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để; mọi hậu
quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.
2. Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt hành chính khi vi phạm hành chính do pháp luật
quy định.
nhân chỉ bị áp dụng các biện pháp xử hành chính khác nếu thuộc một trong các
đối tượng được quy định tại các điều 23, 24, 25, 26 và 27 của Pháp lệnh này.
3. Việc xử vi phạm hành chính phải do người thẩm quyền tiến hành theo đúng
quy định của pháp luật.
Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc Hội Số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02/07/2002 về việc xử phạt vi phạm hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc Hội Số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02/07/2002 về việc xử phạt vi phạm hành chính - Người đăng: linh-vuhoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc Hội Số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02/07/2002 về việc xử phạt vi phạm hành chính 9 10 373