Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật

Được đăng lên bởi hnthang9396
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HIến pháp nước CHXHCN Việt Nam: Nhân dân là chủ thể quyền lực tối cao
“Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực
Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với
giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức” – Hiến Pháp 2013.

Qua hơn 83 năm lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành các cuộc cách mạng giải phóng
dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, bài học lịch sử sâu sắc mà Đảng ta rút ra
chính là: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định tư tưởng “lấy dân làm gốc”, vì vậy, khi giành
được chính quyền, lập ra Nhà nước mới, thì Nhà nước đó là Nhà nước của dân, do
dân và vì dân. Người viết:
“Nước ta là nước dân chủ,
Bao nhiêu lợi ích đều là vì dân,

Công việc đổi mới và xây dựng là trách nhiệm của dân,
Chính quyền từ xã đến Chính phủ do dân cử ra,
Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên,
Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng khẳng định: Nhà nước ta là công cụ chủ yếu để thực
hiện quyền làm chủ của nhân dân, là Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.
Quyền lực của Nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ
quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Như vậy, việc xác định quyền lực tối cao của Nhà nước ta thuộc về nhân dân là lập
trường kiên định, bất di bất dịch của Đảng ta.
Việc thể hiện quyền lực của nhân dân trong Hiến pháp
Trong các chương, điều của Hiến pháp, nội dung bao quát và nổi bật là: toàn bộ
quyền lực của Nhà nước thuộc về nhân dân, tập trung ở nhân dân, không phải ở
Quốc hội, nghĩa là quyền lực Nhà nước trong mọi lĩnh vực lập pháp, hành pháp hay
tư pháp đều có chung nguồn gốc là phục vụ nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của
nhân dân, do nhân dân ủy quyền, giao quyền; phương thức tổ chức quyền lực và
thực tế việc thực thi quyền lực của mọi cơ quan Nhà nước đều phải phục tùng nhân
dân, vì lợi ích chung và chịu trách nhiệm trước dân.
Hiến pháp đã qui định rõ những việc cụ thể mà nhân dân thực thi quyền lực của
mình. Đó là việc trực tiếp bầu đại biểu Quốc hội - cơ quan thực hiện quyền lực Nhà
nước cao nhất được cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng,
trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đại biểu Quốc hội sẽ thay mặt cử tri để tham gia quyết
định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Hiến pháp cũng thể hiện rõ quyền phán quyết, quyền tham gia ý kiến của nhân dân
để quyết định những vấn đề quan hệ đối với vận mệnh của quố...
HIến pháp nước CHXHCN Việt Nam: Nhân dân là chủ thể quyền lực tối cao
“Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực
Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với
giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức” – Hiến Pháp 2013.
Qua hơn 83 năm lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành các cuộc cách mạng giải phóng
dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, bài học lịch sử sâu sắc mà Đảng ta rút ra
chính là: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định tưởng “lấy dân làm gốc”, vậy, khi giành
được chính quyền, lập ra Nhà nước mới, t Nhà nước đó Nhà nước của dân, do
dân và vì dân. Người viết:
“Nước ta là nước dân chủ,
Bao nhiêu lợi ích đều là vì dân,
Pháp luật - Trang 2
Pháp luật - Người đăng: hnthang9396
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Pháp luật 9 10 101