Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi Phạm Trương Duy
Số trang: 232 trang   |   Lượt xem: 3093 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 1

PT
IT

BÀI GIẢNG

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

BIÊN SOẠN: TS. LÊ MINH TOÀN

Hà Nội- 2013

Lời nói đầu

LỜI NÓI ĐẦU

PT
IT

Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương tăng cường giáo dục pháp luật trong các nhà trường
thông qua các chương trình môn học, giáo trình, tài liệu giảng dạy pháp luật bảo đảm đúng
tinh thần và nội dung của Hiến pháp và pháp luật hiện hành. Vì vậy môn học pháp luật đại
cương là một môn học quan trọng trong chương trình đào tạo đại học, cao đẳng và trung học
chuyên nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trong đề cương chương trình chung
và được đưa vào giảng dạy chính thức tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên
nghiệp trong cả nước. Ngày 17-1-2003, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số
13/2003/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến
năm 2007. Ngày 12-3-2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg
phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012. Ngày
20/6/2012, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 được Quốc hội thông qua và có hiệu
lực thi hành từ 1/7/2013, trong đó về hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật nhấn mạnh
vào việc thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc
hệ thống giáo dục quốc dân bằng việc giáo dục chính khóa thông qua môn học Pháp luật đại
cương với mục tiêu phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan đến cuộc
sống của các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện để công dân sử dụng pháp luật làm phương
tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội. Nâng cao
ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, học sinh,
sinh viên; công chức; các tầng lớp nhân dân (nông dân, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số);
người lao động...
Đây là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật, các
ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam cho sinh viên các trường đại học, cao
đẳng. Với học sinh các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, môn học này còn bảo
đảm tính kế tiếp, tính liên thông giữa giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp và giáo
dục đại học.
Xuất phát từ mục tiêu và yêu cầu nêu trên, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ
chức biên soạn bài giảng Pháp luật đại cương do TS Luật Lê Minh Toàn chủ biên. Bài giảng
Pháp luật đại cương được biên soạn xuất phát từ các mục tiêu, yêu cầu sau đây:
- Giúp cho sinh v...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 1
BÀI GIẢNG
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
BIÊN SOẠN: TS. LÊ MINH TOÀN
Hà Nội- 2013
PTIT
Pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật đại cương - Người đăng: Phạm Trương Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
232 Vietnamese
Pháp luật đại cương 9 10 416