Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi Ngọc Kiều
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 2100 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC
1.1. KHÁI NIỆM VỀ NHÀ NƯỚC
1.1.1 Những quan điểm phi Mác – xít về nguồn gốc nhà nước.
- Những nhà tư tưởng theo thuyết thần học: cho rằng mọi sự vật, hiện tượng trên thế giới đều do
thượng đế tạo ra và sắp xếp theo một trật tự nhất định, vì vậy Nhà nước cũng do thượng đế tạo ra
nhằm bảo vệ trật tự chung trong xã hội loài người. Do đó, Nhà nước là hiện trượng siêu nhiên và
đương nhiên quyền lực của Nhà nước là vĩnh cửu, bất biến, và sự tuân theo quyền lực Nhà nước là
cần thiết và tất yếu. Ở châu Âu, quan điểm này được hệ thống thành một luận thuyết và đã phân hóa
thành nhiều phái như:
+ Phái giáo quyền thừa nhận sự lệ thuộc của nhà nước vào giáo hội và cho rằng thượng đế sáng
tạo ra nhân loại rồi trao quyền thống trị nhân loại cho giáo hội, nhưng Giáo hoàng chỉ nắm giữ quyền
thống trị về mặt tinh thần, còn quyền thống trị về mặt thể xác thì trao cho vua, do tinh thần vẫn chi
phối về mặt thể xác, cho nên Giáo hội chi phối nhà vua, ở bên trên nhà vua.
+ Phái dân quyền cho rằng Thượng đế sáng tạo ra nhân loại rồi trao quyền lực cho nhân dân,
nhân dân uỷ thác quyền lực của mình cho nhà vua, cùng vua cam kết rằng vua phải trị vì một cách
công minh và chỉ như vậy nhân dân mới phục tùng nhà vua; nếu vua thi hành quyền lực một cách
bạo ngược thì nhân dân có quyền vùng dậy và phản kháng lại.
+ Phái quân chủ thì cho rằng thượng đế trao quyền thống trị cho nhà vua, và chịu trách nhiệm
trước thượng đế cho nên nhân dân phải tuyệt đối phục tùng nhà vua, vì vậy nhà vua có quyền lực rất
lớn (vua được coi như con trời, ý vua là ý trời).
- Những nhà tư tưởng theo thuyết gia trưởng: lại chứng minh rằng Nhà nước là kết quả từ sự
phát triển của gia đình, coi đó là hình thức phát triển tự nhiên của cuộc sống, gia tộc được mở rộng
dần ra thành Nhà nước. Do đó, cách thức tổ chức và thực hiện quyền lực Nhà nước cũng giống như ở
gia đình, nghĩa là trong gia đình thì gia trưởng (quyền của con trai trưởng) có quyền chi phối tối cao
đối với gia tộc. Từ một gia tộc phát triển thành nhiều gia tộc gọi là họ tộc, trong họ tộc có trưởng họ.
Nhiều gia tộc hợp lại thành thị tộc, nhiều thị tộc kết hợp lại thành chủng tộc. Nhiều chủng tộc kết
hợp lại thành quốc gia. Khi đó quyền lực gia trưởng phát triển thành quyền lực Nhà nước.
- Các nhà tư tưởng theo thuyết khế ước: cho rằng Nhà nước ra đời từ một khế ước (hợp đồng).
Khế ước này được ký kết giữa những con người sống trong trạng thái tự nhiên không có nhà nước
nhằm bảo v...
BÀI GI NG: PHÁP LU T Đ I C NG ƯƠ
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC
1.1. KHÁI NIỆM VỀ NHÀ NƯỚC
1.1.1 Những quan điểm phi Mác – xít về nguồn gốc nhà nước.
- Những nhà tưởng theo thuyết thần học: cho rằng mọi sự vật, hiện tượng trên thế giới đều do
thượng đế tạo ra sắp xếp theo một trật tự nhất định, vậy N nước cũng do thượng đế tạo ra
nhằm bảo vệ trật tự chung trong hội loài người. Do đó, Nhà nước hiện trượng su nhiên
đương nhiên quyền lực của Nhà ớc vĩnh cửu, bất biến, sự tuân theo quyền lực Nhà nước
cần thiết và tất yếu. Ở châu Âu, quan điểm này được hệ thống thành một luận thuyết đã phân hóa
thành nhiều phái như:
+ Phái giáo quyền thừa nhận sự lệ thuộc của nnước vào giáo hội cho rằng thượng đế sáng
tạo ra nhân loại rồi trao quyền thống trị nhân loại cho giáo hội, nhưng Giáo hoàng chỉ nắm giữ quyền
thống trị về mặt tinh thần, còn quyền thống trị về mặt thể xác thì trao cho vua, do tinh thần vẫn chi
phối về mặt thể xác, cho nên Giáo hội chi phối nhà vua, ở bên trên nhà vua.
+ Phái dân quyền cho rằng Thượng đế sáng tạo ra nhân loại rồi trao quyền lực cho nhân dân,
nhân dân uỷ thác quyền lực của mình cho nvua, cùng vua cam kết rằng vua phải trị một cách
công minh chỉ như vậy nhân dân mới phục tùng nhà vua; nếu vua thi hành quyền lực một cách
bạo ngược thì nhân dân có quyền vùng dậy và phản kháng lại.
+ Phái quân chủ thì cho rằng thượng đế trao quyền thống trị cho nhà vua, chịu trách nhiệm
trước thượng đế cho nên nhân dân phải tuyệt đối phục tùng nhà vua, vì vậy nhà vua có quyền lực rất
lớn (vua được coi như con trời, ý vua là ý trời).
- Những nhà tưởng theo thuyết gia trưởng: lại chứng minh rằng Nhà nước kết quả từ sự
phát triển của gia đình, coi đó hình thức phát triển tự nhiên của cuộc sống, gia tộc được mở rộng
dần ra thành Nhà nước. Do đó, cách thức tổ chức và thực hiện quyền lực Nhà nước cũng giống như ở
gia đình, nghĩatrong gia đình thì gia trưởng (quyền của con trai trưởng) quyền chi phối tối cao
đối với gia tộc. Từ một gia tộc phát triển thành nhiều gia tộc gọi là họ tộc, trong họ tộc có trưởng họ.
Nhiều gia tộc hợp lại thành thị tộc, nhiều thị tộc kết hợp lại thành chủng tộc. Nhiều chủng tộc kết
hợp lại thành quốc gia. Khi đó quyền lực gia trưởng phát triển thành quyền lực Nhà nước.
- Các nhà tưởng theo thuyết khế ước: cho rằng Nhà nước ra đời từ một khế ước (hợp đồng).
Khế ước này được kết giữa những con người sống trong trạng thái tự nhiên không nnước
nhằm bảo vệ lợi ích cho các thành viên trong xã hội. Vì vậy nhà nước phản ánh lợi ích của các thành
viên trong hội mỗi thành viên đều quyền yêu cầu nhà nước phục vụ họ, bảo vệ lợi ích của
họ. Nguồn gốc nhà nước là khế ước xã hội nên chủ quyền nhà nước thuộc về nhân dân. Khi nào Nhà
nước không thực hiện được vai trò của mình, không bảo vệ được các quyền lợi cho nhân dân hoặc
Nhà nước sử dụng quyền lực không công minh thì nhân dân quyền lật đổ Nhà nước để thay thế
bằng một Nhà nước khác.
- Các nhà tư tưởng theo thuyết bạo lực thì cho rằng Nhà nước là kết quả của việc sử dụng bạo lực
của thị tộcy với thị tộc khác trong quá trình xảy ra chiến tranh giữa các thị tộc. Kết quả thị tộc
giành chiến thắng đã nghĩ ra một hệ thống cơ quan đặc biệt gọi là Nhà nước, để nô dịch kẻ chiến bại.
1
Pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật đại cương - Người đăng: Ngọc Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Pháp luật đại cương 9 10 351