Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi Huu Uyen
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
==============================Chương I: Đại cương về Nhà nước và Pháp luật

CHƯƠNG I
ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
I. ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC
1. Nguồn gốc và sự ra đời của Nhà nước
1.1. Chế độ cộng sản nguyên thủy - Tổ chức Thị tộc, Bào tộc, Bộ lạc

Cơ sở kinh tế đặc trưng cho xã hội cộng sản nguyên thủy là chế độ sở
hữu chung về tư kiệu sản xuất, lực lượng sản xuất thấp kém, công cụ sản xuất thô sơ,
năng suất lao động thấp, xã hội chưa phân chia giai cấp và không có đấu tranh giai
cấp.

Tế bào của xã hội không phải là gia đình mà là thị tộc được tổ chức theo
huyết thống. Ở giai đoạn đầu, do điều kiện kinh tế - xã hội – hôn nhân, thì tộc được tổ
chức theo chế độ mâu hệ, dần dần sự thay đổi kinh tế làm thay đổi quan hệ trong hôn
nhân, chế độ mẫu hệ chuyển thành chế độ phụ hệ.
1.2. Quyền lực xã hội và quy phạm xã hội trong chế độ cộng sản nguyên thủy
a) Quyền lực xã hội
Thị tộc cần đến quyền lực để duy trì trật tự, quyết định sự tồn vong của xã hội.
Thị tộc cũng cần một hệ thống tổ chức để thực hiện quyền lực. Hệ thống đó bao gồm:
 Hội đồng Thị tộc: là tổ chức quyền lực cao nhất của Thị tộc, bao gồm tất cả
thành viên đã trưởng thành của Thị tộc, không phân biệt là đàn ông hay đàn bà đều là
thành viên của hội đồng  quyết định tập thể về những vấn đề liên quan đến Thị tộc
như chiến tranh, hòa bình, nghi lễ tôn giáo, giải quyết tranh chấp nội bộ  nên về cơ
bản, được mọi thành viên của Thị tộc tự giác thực hiện, nếu có một thành viên nào đó
không tự giác chấp hành, phải chịu quyết định cưỡng chế của tập thể Thị tộc.
 Tù trưởng: là người đứng đầu Thị tộc do Hội đồng thị tộc bầu ra trong số
người cao tuổi. Khi nào xảy ra chiến tranh Thị tộc bầu ra thủ lĩnh quân sự. Tù trưởng,
thủ lĩnh quân sự không có đặc quyền so với thành viên khác, nhưng có quyền lực rất
lớn, bởi uy tín và sự ủng hộ của mọi thành viên trong Thị tộc.
Trong xã hội Cộng sản nguyên thủy quyền lực đã tồn tại, có hiệu lực thực tế rất
cao, tính cưỡng chế mạnh, nhưng đó là quyền lực xã hội. Quyền lực ấy có đặc điểm:
Không tách rời khỏi xã hội, hòa nhập và thuộc về xã hội, do toàn thể thành
viên xã hội tổ chức ra;
Phục vụ lợi ích cả cộng đồng;
Không có bộ máy cưỡng chế riêng để thực hiện sự cưỡng chế.
Bào tộc là tổ chức cao hơn Thị tộc, do một số Thị tộc có quan hệ hôn nhân với
nhau hợp thành. Bào tộc hình thành vào giai đoạn xã hội có một trình độ phát triển
nhất định. Bào tộc là một liên minh bao gồm nhiều Thị tộc hợp lại. Tổ chức quyền lực
cũng tương tự như trong Thị tộc nhưng mức độ tập ...
==============================Chương I: Đại cương về Nhà nước và Pháp luật
CHƯƠNG I
ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
I. ĐẠI CƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC
1. Nguồn gốc và sự ra đời của Nhà nước
1.1. Chế độ cộng sản nguyên thủy - Tổ chức Thị tộc, Bào tộc, Bộ lạc
sở kinh tế đặc trưng cho hội cộng sản nguyên thủy chế độ sở
hữu chung về kiệu sản xuất, lực lượng sản xuất thấp kém, công cụ sản xuất t sơ,
năng suất lao động thấp, hội chưa phân chia giai cấp không có đấu tranh giai
cấp.
Tế bào củahội không phải gia đình mà là thị tộc được tổ chức theo
huyết thống. Ở giai đoạn đầu, do điều kiện kinh tế - hội – hôn nhân, thì tộc được tổ
chức theo chế độ mâu hệ, dần dần sự thay đổi kinh tế làm thay đổi quan hệ trong hôn
nhân, chế độ mẫu hệ chuyển thành chế độ phụ hệ.
1.2. Quyền lực xã hội và quy phạm xã hội trong chế độ cộng sản nguyên thủy
a) Quyền lực xã hội
Thị tộc cần đến quyền lực để duy trì trật tự, quyết định sự tồn vong của hội.
Thị tộc cũng cần một hệ thống tổ chức để thực hiện quyền lực. Hệ thống đó bao gồm:
Hội đồng Thị tộc: tổ chức quyền lực cao nhất của Thị tộc, bao gồm tất cả
thành viên đã trưởng thành của Thị tộc, không phân biệt đàn ông hay đàn đều là
thành viên của hội đồng quyết định tập thể về những vấn đề liên quan đến Thị tộc
như chiến tranh, hòa bình, nghi lễ tôn giáo, giải quyết tranh chấp nội bộ nên về
bản, được mọi thành viên của Thị tộc tự giác thực hiện, nếu một thành viên nào đó
không tự giác chấp hành, phải chịu quyết định cưỡng chế của tập thể Thị tộc.
trưởng: người đứng đầu Thị tộc do Hội đồng thị tộc bầu ra trong số
người cao tuổi. Khi nào xảy ra chiến tranh Thị tộc bầu ra thủ lĩnh quân sự. trưởng,
thủ nh quân s không đặc quyền so với thành viên khác, nhưng quyền lực rất
lớn, bởi uy tín và sự ủng hộ của mọi thành viên trong Thị tộc.
Trong hội Cộng sản nguyên thủy quyền lực đã tồn tại, có hiệu lực thực tế rất
cao, tính cưỡng chế mạnh, nhưng đó là quyền lực xã hội. Quyền lực ấy có đặc điểm:
Không tách rời khỏi hội, hòa nhập thuộc về xã hội, do toàn thể thành
viên xã hội tổ chức ra;
Phục vụ lợi ích cả cộng đồng;
Không có bộ máy cưỡng chế riêng để thực hiện sự cưỡng chế.
Bào tộc tổ chức cao hơn Thị tộc, do một số Thị tộc quan hệ hôn nhân với
nhau hợp thành. Bào tộc hình thành vào giai đoạn hội có một trình độ phát triển
nhất định. Bào tộc là một liên minh bao gồm nhiều Thị tộc hợp lại. Tổ chức quyền lực
cũng tương tự như trong Thị tộc nhưng mức độ tập trung cao hơn. Hội Đồng Bào Tộc
bao gồm c trưởng Thủ lĩnh quân sự của các Thị tộc. Hội đồng quyết định
những vấn đề quan trọng của Bào Tộc.
====================================================================
1
Pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật đại cương - Người đăng: Huu Uyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Pháp luật đại cương 9 10 647