Ktl-icon-tai-lieu

pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi Uyên Chi
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Câu 1. Sự xuất hiện của nhà nước cổ đại nào sau đây có nguyên nhân là do mâu thuẫn giai cấp gay gắt
đến mức không thể điều hòa được:

A. Nhà nước Giéc – manh.
B. Nhà nước Rôma.
C. Nhà nước Aten.
D. Các Nhà nước phương Đông.
Câu 2. Theo học thuyết Mác – Lênin, nhận định nào sau đây là đúng:

A. Tính chất giai cấp của nhà nước không đổi nhưng bản chất của nhà nước thì thay đổi qua các
kiểu nhà nước khác nhau.

B. B. Tính chất giai cấp và bản chất của nhà nước không thay đổi qua các kiểu nhà nước khác
nhau.

C. C. Tính chất giai cấp và bản chất của nhà nước luôn luôn
D. thay đổi qua các kiểu nhà nước khác nhau.
E. D. Tính chất giai cấp của nhà nước luôn luôn thay đổi, còn

bản chất của nhà nước là không

đổi qua các kiểu nhà nước khác nhau.
F.
Câu 3. Thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc trung ương:
A. Thành phố Huế
B. Thành phố Cần Thơ
C. Thành phố Đà Nẵng
D. Thành phố Hải Phòng
Câu 4. Câu nào sau đây đúng với quy định được ghi trong Điều 15 Hiến pháp Việt Nam 1992, đã
được sửa đổi, bổ sung:
A. “…Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của
nhà nước theo định hướng XHCN…”.
B. “…Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN…”.
C. “…Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh theo
định hướng XHCN…”.
D. “…Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường kết hợp với kế hoạch
phát triển kinh tế của nhà nước theo định hướng XHCN…”.
Câu 5. Sự tồn tại của nhà nước:
A. Là kết quả tất yếu của xã hội loài người, ở đâu có xã hộ ở đó tồn tại nhà nước
B. Là kết quả tất yếu của xã hội có giai cấp
C. Là do ý chí của các thành viên trong xã hội với mong muốn thành lập nên nhà nước để bảo vệ lợi
ích chung.
D. Cả A, B và C đều đúng
Câu 6. Số lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hiện nay của nước CHXHCN Việt Nam là:
A. 62
B. 63
C. 64
D. 65
Câu 7. Quyền lực và hệ thống tổ chức quyền lực trong xã hội CXNT:

A. Hòa nhập vào xã hội và phục vụ lợi ích cho các thành viên trong xã hội.
B. B. Đứng trên xã hội, tách khỏi xã hội và phục vụ lợi ích cho Hội đồng thị tộc, tù trưởng, các
thủ lĩnh tôn giáo.

C. C. Đứng trên xã hội, tách khỏi xã hội và phục vụ lợi ích cho các thành viên trong xã hội.
D. Hòa nhập vào xã hội và phục vụ cho lợi ích của Hội đồng thị tộc, tù trưởng, các thủ lĩnh tôn giáo.

Câu 8. Ngoài tính chất giai cấp, kiểu nhà nước nào s...
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Câu 1. Sự xuất hiện của nhà nước cổ đại nào sau đây có nguyên nhân là do mâu thuẫn giai cấp gay gắt
đến mức không thể điều hòa được:
A. Nhà nước Giéc – manh.
B. Nhà nước Rôma.
C. Nhà nước Aten.
D. Các Nhà nước phương Đông.
Câu 2. Theo học thuyết Mác – Lênin, nhận định nào sau đây là đúng:
A. Tính chất giai cấp của nhà nước không đổi nhưng bản chất của nhà nước thì thay đổi qua các
kiểu nhà nước khác nhau.
B. B. Tính chất giai cấp và bản chất của nhà nước không thay đổi qua các kiểu nhà nước khác
nhau.
C. C. Tính chất giai cấp và bản chất của nhà nước luôn luôn
D. thay đổi qua các kiểu nhà nước khác nhau.
E. D. Tính chất giai cấp của nhà nước luôn luôn thay đổi, còn bản chất của nhà nước là không
đổi qua các kiểu nhà nước khác nhau.
F.
Câu 3. Thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc trung ương:
A. Thành phố Huế
B. Thành phố Cần Thơ
C. Thành phố Đà Nẵng
D. Thành phố Hải Phòng
Câu 4. Câu nào sau đây đúng với quy định được ghi trong Điều 15 Hiến pháp Việt Nam 1992, đã
được sửa đổi, bổ sung:
A. “…Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của
nhà nước theo định hướng XHCN…”.
B. “…Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN…”.
C. “…Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh theo
định hướng XHCN…”.
D. “…Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trường kết hợp với kế hoạch
phát triển kinh tế của nhà nước theo định hướng XHCN…”.
Câu 5. Sự tồn tại của nhà nước:
A. Là kết quả tất yếu của xã hội loài người, ở đâu có xã hộ ở đó tồn tại nhà nước
B. Là kết quả tất yếu của xã hội có giai cấp
C. Là do ý chí của các thành viên trong xã hội với mong muốn thành lập nên nhà nước để bảo vệ lợi
ích chung.
D. Cả A, B và C đều đúng
Câu 6. Số lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hiện nay của nước CHXHCN Việt Nam là:
A. 62 B. 63 C. 64 D. 65
Câu 7. Quyền lực và hệ thống tổ chức quyền lực trong xã hội CXNT:
A. Hòa nhập vào xã hội và phục vụ lợi ích cho các thành viên trong xã hội.
B. B. Đứng trên xã hội, tách khỏi xã hội và phục vụ lợi ích cho Hội đồng thị tộc, tù trưởng, các
thủ lĩnh tôn giáo.
C. C. Đứng trên xã hội, tách khỏi xã hội và phục vụ lợi ích cho các thành viên trong xã hội.
D. Hòa nhập vào xã hội và phục vụ cho lợi ích của Hội đồng thị tộc, tù trưởng, các thủ lĩnh tôn giáo.
pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pháp luật đại cương - Người đăng: Uyên Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
pháp luật đại cương 9 10 444