Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi phan-thanh-lam
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn pháp luật đại cương:
Câu 1 :
Phân tích nguồn gốc, bản chất, chức năng của Nhà nước
Trả lời :
+ nguồn gốc của nhà nước: - theo quan điểm học thuyết phi
Mác
Theo quan điểm thần học : thượng đế là người sáng tạo ra nhà
nước quyền lực của nhà nước là vĩnh cửu và bất biến.
Thuyết gia trưởng : Nhà nước là kết quả của sự phát triển của
gia đình, quyền lực của nhà nước như quyền gia trưởng của gia
đình.
Thế kỷ 16 – 17 nhà nước ra đời là kết quả của một khế ước
được ký kết giữa các con người sống trong trạng thía tự do
chưa biết nhà nước.
Thuyết bạo lực: Nhà nước ra đời là kết quả của việc bạo lực
này với thị tộc khác
Thuyết tâm lý : họ dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa
duy tâm để giải thích của sự ra đời nhà nước
Họ giải thích không đúng về sự ra đời của nhà nước.
- Theo học thuyết Mác –Lênin
Nguồn gốc ra đời của nhà nước
Nhà nước ra đời khi có sự phân hóa và đấu tranh giai cấp
Quyền lực của nhà nước không phải là vĩnh cửu
Nhà nước tồn tại và tiêu vong khi những điều kiện khách quan
cho sự phát triển của nó không còn nữa.
Thị tộc->bào tộc -> bộ lạc
Lần 1: ngành chăn nuôi tách ra khỏi ngành trồng trọt thành
một ngành kinh tế độc lập.
Lần 2 : cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành chăn nuôi
và trồng trọt thủ công nghiệp cũng ra đời và phát triển dẫn
đến lần phân công lao động thứ 2 là thủ công nghiệp tách ra
khỏi nông nghiệp.
Lần 3 : sự ra đời của sản xuất hàng hóa làm cho thương
nghiệp phát triển đã dẫn đến sự phân công lao động xã hội lần
thứ 3 đây là lần phân công lao động giữ vai trò quan trọng và
có ý nghĩa quyết định dẫn đến sự tan dã của chế động cộng
sản nguyên thủy.
+ bản chất của nhà nước:
Bản chất của nhà nước: Nhà nước là sản phẩm của giai cấp xã

hội
Quyền lực về kinh tế : có vai trò rất quan trọng nó cho phép
người nắm giữ kinh tế thuộc mình phải chịu sự chi phối của họ
về mọi mặt
Quyền lực về chính trị :là bạo lực của các tổ chức này đối với
giai cấp khác.
Quyền lực về tư tưởng : giai cấp thống trị trong xã hội đã lấy
tư tưởng của mình thành hệ tư tưởng trong xã hội
Bản chất của xã hội :
Nhà nước còn bảo vệ lợi ích của người dân trong xã hội
Nhà nước là một tổ chức duy nhất có quyền lực chính trị một
bộ máy chuyên làm cưỡng chế và chức năng quản lý đặc biệt
để duy trì trật tự xã hội
Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị trong
xã hội.
+ Chức năng của nhà nước:
Là các phương diện và những mặt hoạt động của nhà nước để
thực hiện những nhiệm vụ của nhà nước.
- chức năng đối nội : là những mặt hoạt động chủ yếu của nhà
nước ...
Môn pháp lu t i c ng: đạ ươ
Câu 1 :
Phân tích ngu n g c, b n ch t, ch c n ng c a Nhà n c ă ướ
Tr l i :
+ ngu n g c c a nhà n c ướ : - theo quan i m h c thuy t phi đ ế
Mác
Theo quan i m th n h c : th ng ng i sáng t o ra nhàđ ượ đế ườ
n c quy n l c c a nhà n c là v nh c u và b t bi n.ướ ướ ĩ ế
Thuy t gia tr ng : Nhà n c là k t qu c a s phát tri n c a ế ưở ướ ế
gia ình, quy n l c c a nhà n c nh quy n gia tr ng c a giađ ướ ư ưở
ình.đ
Th k 16 – 17 nhà n c ra i là k t qu c a m t kh c ế ướ đờ ế ế ướ
c ký k t gi a các con ng i s ng trong tr ng thía t do đượ ế ườ
ch a bi t nhà n c.ư ế ướ
Thuy t b o l c: Nhà n c ra i là k t qu c a vi c b o l c ế ư đờ ế
này v i th t c khác
Thuy t tâm lý : h d a trên ph ng pháp lu n c a ch ngh a ế ươ ĩ
duy tâm gi i thích c a s ra i nhà n cđể đ ướ
H gi i thích không úng v s ra i c a nhà n c. đ đ ướ
- Theo h c thuy t Mác –Lênin ế
Ngu n g c ra i c a nhà n c đờ ướ
Nhà n c ra i khi có s phân hóa và u tranh giai c pướ đờ đấ
Quy n l c c a nhà n c không ph i là v nh c u ướ ĩ
Nhà n c t n t i và tiêu vong khi nh ng i u ki n khách quan ướ đ
cho s phát tri n c a nó không còn n a.
Th t c->bào t c -> b l c ộ ạ
L n 1: ngành ch n nuôi tách ra kh i ngành tr ng tr t thành ă
m t ngành kinh t c l p. ế độ
L n 2 : cùng v i s phát tri n m nh m c a ngành ch n nuôi ă
và tr ng tr t th công nghi p c ng ra i và phát tri n d n ũ đờ
n l n phân công lao ng th 2 là th công nghi p tách ra đế độ
kh i nông nghi p.
L n 3 : s ra i c a s n xu t hàng hóa làm cho th ng đ ươ
nghi p phát tri n ã d n n s phân công lao ng xã h i l n đ đế độ
th 3 ây là l n phân công lao ng gi vai trò quan tr ng và đ độ
có ý ngh a quy t nh d n n s tan dã c a ch ng c ng ĩ ế đ đế ế độ
s n nguyên th y.
+ b n ch t c a nhà n c: ướ
B n ch t c a nhà n c: Nhà n c là s n ph m c a giai c p xã ư ướ
Pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật đại cương - Người đăng: phan-thanh-lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Pháp luật đại cương 9 10 819