Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi Đậu Trang
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.So sánh vi phạm hành chính và tội phạm hình sự
a.Tính chất:
- tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình
sự,do người có năng lực TNHS cố ý hoặc vô ý xâm phạm các quan hệ xã hội được
luật hình sự bảo vệ
- vi phạm hình sự là các hành vi trái pháp luật do các cá nhân,tổ chức có năng lực
hình sự cố ý hoặc vô ý xâm hại quy tắc nhà nước trong các lĩnh vực đời sống xã hội
mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải sử phạm hành chính
-

-vi phạm hành chính không gây nguy hiểm cho xã hội cao như tội phạm
Khác:

+ thủ tục xử lí vi phạm hành chính gồm thủ tục đơn giản và thủ tục đầy đủ được
tiến hành đa phần nhanh chóng có thể ngay sau khi vi phạm xảy ra còn thủ tục xử lí
vi phạm hình sự được tiến hành theo trình tự đặc biệt theo quy định đặc biệt mà cơ
quan tố tụng phải thực hiện thường mất nhiều thời gian hơn nhiều so với thủ tục xử
lí vi phạm pháp luật hành chính.
+ thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính ngắn đối với vụ việc phức tạp là 30
ngày,nếu cần xác minh thêm cũng cần 30 ngày nữa.Thời hạn ra quyết định xử phạt
hình xử phạt hình sự lâu hơn nhiều tùy thuộc vào tình tiết vụ án.
b.Văn bản quy định:
- Tội phạm quy định trong bộ luật hình sự,hành vi nào là hành vi phạm tội được bộ
luật hình sự quy định
- vi phạm hành chính được quy định trong pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính

c.Đối tượng xâm hại:
- tội phạm:chủ yếu xâm hại trong các lĩnh vực của xã hội
- vi phạm hành chính:các vi phạm chủ yếu xảy ra trong các lĩnh vực của quản lí
nhà nước,trật tự quản lí nhà nước trên mọi đời sống xã hội
d.Hình thức xử lí:
- tội phạm: có hình thức tăng nặng và giảm nhẹ được áp dụng trong quyết định
hình phạt
- vi phạm hành chính không có hình thức tăng nặng giảm nhẹ
e.Chủ thể:
- chủ thể của tội phạm không phải là tổ chức vì không có năng lực trách nhiệm
hình sự và không áp dụng được hình phạt với tổ chức
- chủ thể của vi phạm của vi phạm hành chính có thể là tổ chức
B/:phân biệt trách nhiệm hành chính với trách nhiệm hình sự(TNHS)
*Tính chất đặc điểm:
-

Giống:

+TNHC và TNHS đều là những hậu quả pháp lí bất lợi mà chủ thể phải gánh chịu
khi vi phạm pháp luật.
+ Đều là trách nhiệm của chủ thể trong quan hệ pháp luật đối với nhà nước.
-

Khác:

+ TNHC được thể hiện thông qua quyết định hành chính hành vi hành chính hay
quyết định kỉ luật của cá nhân tổ chức có thẩm quyền còn TNHS được phản ánh
thông qua bản án hay quyết định có hiệu lực pháp luật của Tóa án.
+ TNHC là loại trách nhiệm pháp lí được áp dụng để xử lí các hành...
2.So sánh vi phạm hành chính và tội phạm hình sự
a.Tính chất:
- tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình
sự,do người có năng lực TNHS cố ý hoặc vô ý xâm phạm các quan hệ xã hội được
luật hình sự bảo vệ
- vi phạm hình sự là các hành vi trái pháp luật do các cá nhân,tổ chức có năng lực
hình sự cố ý hoặc vô ý xâm hại quy tắc nhà nước trong các lĩnh vực đời sống xã hội
mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải sử phạm hành chính
- -vi phạm hành chính không gây nguy hiểm cho xã hội cao như tội phạm
Khác:
+ thủ tục xử lí vi phạm hành chính gồm thủ tục đơn giản và thủ tục đầy đủ được
tiến hành đa phần nhanh chóng có thể ngay sau khi vi phạm xảy ra còn thủ tục xử lí
vi phạm hình sự được tiến hành theo trình tự đặc biệt theo quy định đặc biệt mà cơ
quan tố tụng phải thực hiện thường mất nhiều thời gian hơn nhiều so với thủ tục xử
lí vi phạm pháp luật hành chính.
+ thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính ngắn đối với vụ việc phức tạp là 30
ngày,nếu cần xác minh thêm cũng cần 30 ngày nữa.Thời hạn ra quyết định xử phạt
hình xử phạt hình sự lâu hơn nhiều tùy thuộc vào tình tiết vụ án.
b.Văn bản quy định:
- Tội phạm quy định trong bộ luật hình sự,hành vi nào là hành vi phạm tội được bộ
luật hình sự quy định
- vi phạm hành chính được quy định trong pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính
Pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật đại cương - Người đăng: Đậu Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Pháp luật đại cương 9 10 889