Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi toantran33-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
I. TÊN MÔN HỌC VÀ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH (tín chỉ)
1. Tên môn học: Pháp luật đại cương
2. Số đơn vị học trình: 03 (45 tiết)

II. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC
1. Vai trò của môn học
Pháp luật đại cương là một môn học có nội dung rất phong phú, môn học nghiên cứu
các khái niệm cơ bản, các phạm trù cơ bản nhất về Nhà nước và pháp luật với góc độ khoa
học pháp lý. Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng xã hội có mối quan hệ mật thiết
với nhau tồn tại không phụ thuộc vào ý chí của con người nhưng Nhà nước và pháp luật
được tổ chức, thiết lập theo ý chí của con người để phục vụ chính ý muốn của con người.
Vì vậy trong đời sống xã hội, Nhà nước và pháp luật có vai trò rất quan trọng. Pháp luật
được áp dụng giải quyết hầu hết các quan hệ trong xã hội. Biết và hiểu được Nhà nước và
pháp luật giúp mọi người ứng xử, chấp hành tốt các chính sách của Nhà nước cũng như các
quy định pháp luật, đảm bảo kỷ cương xã hội.
Trên cơ sở đó môn học cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về Nhà nước và
pháp luật, những nội dung cơ bản của các ngành luật gốc như Hiến pháp, Hành chính, Dân
sự, Hình sự,… trong hệ thống pháp luật Việt Nam, từ đó giúp người học nâng cao sự hiểu
biết về vai trò và sự quan trọng của Nhà nước và pháp luật trong đời sống, để luôn có thái
độ tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, có ý thức đầy đủ về bổn phận và nghĩa vụ
của một công dân đối với quốc gia, biết áp dụng pháp luật trong cuộc sống làm việc của
mình, nhất là đối với người học trong các ngành học thuộc khoa học xã hội, vừa cần những
lý luận cơ bản về pháp luật, vừa cần những kiến thức pháp luật chuyên ngành.
Môn học được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là môn học cơ bản, quan trọng và cần
thiết trang bị cho người học ở bậc đại học.
2. Đối tượng nghiên cứu:
Nhà nước và pháp luật được rất nhiều ngành khoa học nghiên cứu với nhiều góc độ khác
nhau.
Không như những ngành khoa học khác, Pháp luật đại cương chỉ nghiên cứu hiện tượng
Nhà nước và pháp luật với góc độ tổng thể, nên đối tượng nghiên cứu của môn học là
những vấn đề chung và cơ bản nhất như nguồn gốc, bản chất, vai trò, chức năng của Nhà
Pháp luật đại cương | 1

nước và pháp luật, hình thức Nhà nước, hình thức pháp luật, các khái niệm cơ bản trong
luật, những quy luật cơ bản của sự phát triển Nhà nước và pháp luật, đồng thời nghiên cứu
về Nhà nước và pháp luật Việt Nam hiện nay theo quan niệm chính trị pháp lý nhất định để
người học nhân...
Pháp luật đại cương | 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ
T
T
P
P
.
.
HỒ CHÍ MINH
HỒ CHÍ MINH
Đ
Đ
C
C
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
C
C
H
H
I
I
T
T
I
I
T
T
M
M
Ô
Ô
N
N
H
H
C
C
P
P
H
H
Á
Á
P
P
L
L
U
U
T
T
Đ
Đ
I
I
C
C
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
I. TÊN MÔN HỌC VÀ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH (tín chỉ)
1. Tên môn học: Pháp luật đại cương
2. Số đơn vị học trình: 03 (45 tiết)
II. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC
1. Vai trò ca môn học
Pháp luật đại cương một môn học nội dung rất phong phú, môn học nghiên cứu
các khái nim bản, các phm trù bản nhất về N nước và pháp luật với góc độ khoa
học pháp . Nhà nước và pháp luật là những hiện ợng xã hội mối quan hệ mật thiết
với nhau tồn tại không phụ thuộc vào ý chí của con người nhưng Nnước và pháp lut
được tổ chức, thiết lập theo ý chí của con người để phục vchính ý muốn của con người.
vậy trong đời sống xã hội, Nhà nước và pháp luật vai trò rất quan trọng. Pháp luật
được áp dụng giải quyết hầu hết các quan hệ trong xã hội. Biết và hiểu được N nước và
pháp luật giúp mọi người ứng xử, chấp hành tốt các chính sách của Nnước cũng như các
quy định pháp luật, đảm bảo kỷ cương xã hội.
Trên sở đó môn học cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về Nnước và
pháp luật, những nội dung bản của các ngành luật gốc như Hiến pháp, Hành chính, Dân
sự, Hình s,… trong hthống pháp luật Việt Nam, tđó giúp người học nâng cao shiểu
biết về vai trò squan trọng của Nhà nước và pháp luật trong đời sống, để luôn thái
độ tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, ý thức đầy đủ về bổn phận nghĩa vụ
của một công dân đối với quốc gia, biết áp dụng pháp lut trong cuộc sống làm việc của
mình, nhất đối với người học trong các ngành học thuộc khoa học xã hội, vừa cần những
lý luận cơ bản về pháp luật, vừa cần những kiến thức pháp luật chuyên ngành.
Môn học được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là môn học bản, quan trọng và cn
thiết trang bị cho người học ở bậc đại học.
2. Đối tượng nghiên cứu:
Nhà nước và pháp luật được rất nhiều ngành khoa học nghiên cứu với nhiều góc độ khác
nhau.
Không như những ngành khoa học khác, Pháp luật đại cương chỉ nghiên cứu hiện tượng
N nước và pháp luật với góc độ tổng thể, nên đối tượng nghiên cứu của môn học là
những vấn đề chung bản nhất như nguồn gốc, bản chất, vai trò, chức năng của Nhà
Pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật đại cương - Người đăng: toantran33-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Pháp luật đại cương 9 10 277