Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật liên quan đến Doanh Nghiệp

Được đăng lên bởi hungthudonganh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 768 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò 1
M«n ph¸p luËt vÒ kinh tÕ

Phần 1
PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Khái niệm doanh nghiệp
Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, doanh nghiệp được định nghĩa là tổ chức
kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh
theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh1.
Doanh nghiệp có những đặc điểm pháp lý cơ bản sau đây:
Thứ nhất, là tổ chức kinh tế, có tư cách chủ thể pháp lý độc lập;
Thứ hai, doanh nghiệp được xác lập tư cách pháp lý (thành lập và đăng ký kinh
doanh) theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định;
Thứ ba, hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu chủ yéu lợi nhuận là tôn chỉ hoạt
động của doanh nghiệp.
2. Phân loại doanh nghiệp
Có các cách phân loại doanh nghiệp chủ yếu sau:
Thứ nhất, căn cứ vào tính chất sở hữu và mục đích hoạt động của doanh
nghiệp, doanh nghiệp được chia thành: doanh nghiệp tư và doanh nghiệp công.
Thứ hai, căn cứ vào tư cách pháp lý của doanh nghiệp, doanh nghiệp được
phân chia thành: doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và doanh nghiệp không có tư cách
pháp nhân.
Thứ ba, căn cứ vào phạm vi trách nhiệm tài sản (mức độ chịu trách nhiệm tài
sản trong hoạt động kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp), doanh nghiệp được
chia thành: doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp chịu trách nhiệm
trong kinh doanh. (Mức đô,̣ pham
̣ vi trach
́ nhiêm
̣ cuả doanh nghiêp̣ chỉ có ý nghiã và
được aṕ dung
̣ khi doanh nghiêp̣ bị tuyên bố phá san).
̉
Thứ tư, căn cứ vào cơ cấu chủ sở hữu và phương thức góp vốn vào doanh
nghiệp, doanh nghiệp được chia thành: doanh nghiệp một chủ sở hữu (doanh nghiệp
tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) và doanh nghiệp nhiều chủ sở
hữu (công ty cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh).
Thứ năm, căn cứ vào loại hình tổ chức và hoạt động, doanh nghiệp được chia
thành: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; doanh nghiệp
tư nhân.
3. Văn bản pháp luật về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của
doanh nghiệp
1

 Khoản 1 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005

1

Việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp áp dụng theo
quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Đầu tư năm 2005. Ngoài ra có các
văn bản liên quan như: Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2007 của
Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Nghị định
số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh d...
Chuyªn ®Ò 1
n pp luËt vÒ kinh tÕ
Ph n 1
PHÁP LU T V DOANH NGHI P
I. NH NG V N Đ CHUNG V DOANH NGHI P
1. Khái ni m doanh nghi p
Theo Lu t Doanh nghi p năm 2005, doanh nghi p đ c đ nh nghĩa t ch c ượ
kinh t tên riêng, tài s n, tr s giao d ch n đ nh, đ c đăng kinh doanhế ượ
theo quy đ nh c a pháp lu t nh m m c đích th c hi n c ho t đ ng kinh doanh
1
.
Doanh nghi p có nh ng đ c đi m pháp c b n sau đây: ơ
Th nh t , t ch c kinh t , t cách ch th pp đ c l p; ế ư
Th hai, doanh nghi p đ c xác l p t cách pháp lý (tnh l p và đăng ký kinh ượ ư
doanh) theo trình t , th t c do pháp lu t quy đ nh;
Th ba, ho t đ ng kinh doanh nh m m c tiêu ch u l i nhu n tôn ch ho t
đ ng c a doanh nghi p.
2. Phân lo i doanh nghi p
các ch phân lo i doanh nghi p ch y u sau: ế
Th nh t, căn c o tính ch t s h u m c đích ho t đ ng c a doanh
nghi p, doanh nghi p đ c chia thành: doanh nghi p t doanh nghi p ng. ượ ư
Th hai, n c o t cách pháp c a doanh nghi p, doanh nghi p đ c ư ượ
phân chia thành: doanh nghi p có t cách pháp nhân và doanh nghi p không có t cách ư ư
pháp nhân.
Th ba, căn c vào ph m vi trách nhi m tài s n (m c đ ch u trách nhi m tài
s n trong ho t đ ng kinh doanh c a ch s h u doanh nghi p), doanh nghi p đ c ượ
chia thành: doanh nghi p ch u trách nhi m h u h n và doanh nghi p ch u trách nhi m
trong kinh doanh. (M c đô, pham vi trach nhiêm cua doanh nghiêp chi co y nghia va ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̃ ̀
đ c ap dung khi doanh nghiêp b tuyên b pha san).ượ ́ ̣ ̣ ́ ̉
Th t , ư căn c vào c c u ch s h u ph ng th c góp v n vào doanh ơ ươ
nghi p, doanh nghi p đ c chia thành: doanh nghi p m t ch s h u (doanh nghi p ượ
t nhân, công ty trách nhi m h u h n m t thành viên) doanh nghi p nhi u ch sư
h u (ng ty c ph n, công ty TNHH 2 thành viên tr lên, công ty h p danh).
Th năm, căn c vào lo i hình t ch c ho t đ ng, doanh nghi p đ c chia ượ
thành: Công ty c ph n; công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh; doanh nghi p
t nhân.ư
3. Văn b n pháp lu t v thành l p, t ch c qu n ho t đ ng c a
doanh nghi p
1
Kho n 1 Đi u 4 Lu t Doanh nghi p 2005
1
Pháp luật liên quan đến Doanh Nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật liên quan đến Doanh Nghiệp - Người đăng: hungthudonganh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Pháp luật liên quan đến Doanh Nghiệp 9 10 695