Ktl-icon-tai-lieu

pháp luật sửa đổi

Được đăng lên bởi Thanh Nhàng Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 739 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1-pháp luật:
1,khai niệm pháp luật:
-pháp luật là hệ thống các quy tắc sữ sự do nhà nước ban hành và b ảo
đảm thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xh la nhân t ố
điều chỉnh các quan hệ xh.
2, nguồn gốc của pháp luật:
-chính là nguồn gốc ra đời của nhà nước
-nhà nước ra đời từ 2 nguyên nhân chính
+do lực lượng sản xuất phát triểng
+do lợi ích các giai cấp không điều hòa
=>như vậy nhà nước chỉ xuất hiện khi xh có sư phân chia giai cấp trên n ền
tảng tư hưu về tài sản
=>pháp luật ra đời cùng với nhà nước không tách rời nhà n ước và đ ều là
sản phẩm của xh có giai cấp và đấu tranh giai cấp.
3, bản chat của nhà nước:
-tính giai cấp: pháp luật là những quy tăc do nhà nước đ ặc ra th ể hi ện ý
chí của giai cấp thống trị. Ý chí đó được cụ thể hóa trong các văn b ản pl
do cacscow quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và đ ược bảo đ ảm
thưc hiện bằng quyền lực nhà nước.
-tính xh: ở mức độ khác nhau pl cũng có nhưng quy đ ịnh phản ánh lợi ích
chung lợi ích phổ biến nhất định của xh cọng đồng, đặc biệt khi l ợi ích c ủa
giai cấp thống trị phù hợp với lợi ích của các giai cấp khác trong xh đ ồng
thời pl củng phải phù hợp với những điều kiện cụ thể của xh ở thời đi ểm
tồn tại của nó nghĩa la pl phải phản ánh nh ững lợi ích chung c ủa xh.
4, đặt trưng của pháp luật:
-tính quy phạm phổ biến: pháp là hệ thống các quy tắc sữ sự là nh ững
khuông mẩu mực thước được xác định cụ thể để mọi người sữ sự một
cách tự do trong khuông khổ cho phép được áp dụng nhiều lần trên lãnh
thổ rộng lớn và trong một không gian dài
-pháp luật có tính bắt buộc: pl có tác động đến tất cả mọi ng ười bu ột m ọi
người phải tuân thủ thực hiện không phụ thuộc ý chí của mổi cá nhân nếu
ai không tuân thủ quy định pl thì tùy theo mức đ ộ đ ều b ị s ữ lý theo các
quy định của phap luật.

-được nhà nước bảo đảm thực hiện: pl do nhà nước ban hành ho ặc th ừa
nhận vì vậy được nhà nước bảo đảm thực hiện để bảo đảm cho pháp luật
đựơc thực hiện nhà nước tạo ra các điều kiện về kt-ct-xh áp dụng các biện
pháp tổ chức giáo dục khuyến khích kể cả cưởng chế thi hành.
-thể hiện dưới một hình thức xác định tức là nội dung pháp luât đ ược quy
định rỏ rang chính xác chặc chẽ trong các điều khoảng và các quy ph ạm
đó có tên gọi riêng.
5, vai trò của pl:
-để quản lý toàn bộ xh nhà nước dung nhiều phương tiện, nhiều biện pháp
nhưng pl là phương tiện quan trọng nhất, pháp lu ật có kh ả năng tri ển khai
những chủ trương chính sách nhà nước một cách nhanh nh ất và hi ệu qu ả
trên quy mô rộng lớn nhất, cũn...
Câu 1-pháp lu t:
1,khai ni m pháp lu t:
-pháp lu t là h th ng các quy t c s s do nhà n c ban hành và b o ướ
đ m th c hi n, th hi n ý chí c a giai c p th ng tr trong xh la nhân t
đi u ch nh các quan h xh.
2, ngu n g c c a pháp lu t:
-chính là ngu n g c ra đ i c a nhà n c ướ
-nhà n c ra đ i t 2 nguyên nhân chínhướ
+do l c l ng s n xu t phát tri ng ượ
+do l i ích các giai c p không đi u hòa
=>nh v y nhà n c ch xu t hi n khi xh có s phân chia giai c p trên n nư ướ ư
t ng t h u v tài s n ư ư
=>pháp lu t ra đ i cùng v i nhà n c không tách r i nhà n c và đ u là ướ ướ
s n ph m c a xh có giai c p và đ u tranh giai c p.
3, b n chat c a nhà n c: ướ
-tính giai c p: pháp lu t là nh ng quy tăc do nhà n c đ c ra th hi n ý ướ
chí c a giai c p th ng tr . Ý chí đó đ c c th hóa trong các văn b n pl ượ
do cacscow quan nhà n c có th m quy n ban hành và đ c b o đ m ướ ượ
th c hi n b ng quy n l c nhà n c.ư ướ
-tính xh: m c đ khác nhau pl cũng có nh ng quy đ nh ph n ánh l i ích ư
chung l i ích ph bi n nh t đ nh c a xh c ng đ ng, đ c bi t khi l i ích c a ế
giai c p th ng tr phù h p v i l i ích c a các giai c p khác trong xh đ ng
th i pl c ng ph i phù h p v i nh ng đi u ki n c th c a xh th i đi m
t n t i c a nó nghĩa la pl ph i ph n ánh nh ng l i ích chung c a xh.
4, đ t tr ng c a pháp lu t: ư
-tính quy ph m ph bi n: pháp là h th ng các quy t c s s là nh ng ế
khuông m u m c th c đ c xác đ nh c th đ m i ng i s s m t ướ ượ ư
cách t do trong khuông kh cho phép đ c áp d ng nhi u l n trên lãnh ượ
th r ng l n và trong m t không gian dàiổ ộ
-pháp lu t có tính b t bu c: pl có tác đ ng đ n t t c m i ng i bu t m i ế ườ
ng i ph i tuân th th c hi n không ph thu c ý chí c a m i cá nhân n uườ ế
ai không tuân th quy đ nh pl thì tùy theo m c đ đ u b s lý theo các
quy đ nh c a phap lu t.
pháp luật sửa đổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pháp luật sửa đổi - Người đăng: Thanh Nhàng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
pháp luật sửa đổi 9 10 883