Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật về Bao thanh toán của các Tổ chức tín dụng – Bất cập và kiến nghị hoàn thiện.

Được đăng lên bởi thautran1995
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Pháp luật về Bao thanh toán của các Tổ chức tín dụng – Bất cập và kiến nghị hoàn thiện.

MỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU.............................................................................................2
B. PHẦN NỘI DUNG..........................................................................................3
CHƯƠNG I: PHÁP LUẬT VỀ BAO THANH TOÁN...................................3
1. Các văn bản pháp luật điều chỉnh về hoạt động Bao thanh toán...................3
2. Bản chất pháp lý của hoạt động bao thanh toán............................................3
3. Đặc điểm.......................................................................................................4
4. Chủ thể của quan hệ Bao thanh toán.............................................................5
5. Các hình thức Bao thanh toán.......................................................................6
6. Đối tượng của quan hệ Bao thanh toán.........................................................8
7. Hợp đồng bao thanh toán…………………………………………………..8
CHƯƠNG II: MỘT SỐ BÀI VIẾT VỀ BAO THANH TOÁN......................9
1. Bài viết: “Bao thanh toán – Factoring một hình thức tín dụng mới tại Việt
Nam” - Tác giả: Bích Hường............................................................................9
2. Bài viết: “Một số vấn đề pháp lý về hoạt động bao thanh toán của các tổ
chức tín dụng” - Tác giả: Th.S Nguyễn Thanh Tú, Khoa luật ĐH Luật TP
HCM................................................................................................................10
3. Bài viết: “Phát triển nghiệp vụ bao thanh toán trong hoạt động tài trợ
thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh tại các ngân hàng thương mại ở
Việt Nam” - Tác giả: Th.S Huỳnh Thị Hương Thảo.......................................11
4. Bài viết: “Bao thanh toán cho đến bao giờ?” – Tác giả: Th.S Châu Đình
Linh.................................................................................................................12
5. Bài viết “Bao thanh toán và trường hợp Việt Nam” – Tác giả: Hoàng Anh
Thư..................................................................................................................13
CHƯƠNG III: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ
BAO THANH TOÁN.......................................................................................13
C. PHẦN KẾT LUẬN.......................................................................................15
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................
Pháp luật về Bao thanh toán của các Tổ chức tín dụng – Bất cập và kiến nghị hoàn thiện.
MỤC LỤC
A. PHẦN MỞ ĐẦU.............................................................................................2
B. PHẦN NỘI DUNG..........................................................................................3
CHƯƠNG I: PHÁP LUẬT VỀ BAO THANH TOÁN...................................3
1. Các văn bản pháp luật điều chỉnh về hoạt động Bao thanh toán...................3
2. Bản chất pháp lý của hoạt động bao thanh toán............................................3
3. Đặc điểm................................................................................ ...... ............ .....4
4. Chủ thể của quan hệ Bao thanh toán...................................................... .......5
5. Các hình thức Bao thanh toán........................................................... ...... ......6
6. Đối tượng của quan hệ Bao thanh toán.........................................................8
7. Hợp đồng bao thanh toán…………………………………………………..8
CHƯƠNG II: MỘT SỐ BÀI VIẾT VỀ BAO THANH TOÁN......................9
1. i viết: Bao thanh toán Factoring một hình thức tín dụng mới tại Việt
Nam” - Tác giả: Bích Hường........................................................... ...... ...... .....9
2. Bài viết: “Một số vấn đề pháp v hoạt động bao thanh toán của các tổ
chức tín dụng” - Tác giả: Th.S Nguyễn Thanh Tú, Khoa luật ĐH Luật TP
HCM................................................................................................................10
3. i viết: “Phát triển nghiệp vụ bao thanh toán trong hoạt động tài trợ
thương mại nâng cao năng lực cạnh tranh tại các ngân hàng thương mại
Việt Nam” - Tác giả: Th.S Huỳnh Thị Hương Thảo.......................................11
4. Bài viết: “Bao thanh toán cho đến bao giờ?” Tác giả: Th.S Châu Đình
Linh.................................................................................................................12
5. Bài viết “Bao thanh toán trường hợp Việt Nam” Tác giả: Hoàng Anh
Thư..................................................................................................... ............ .13
CHƯƠNG III: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ
BAO THANH TOÁN.......................................................................................13
C. PHẦN KẾT LUẬN.......................................................................................15
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................16
Môn Luật Ngân Hàng Page 1
Pháp luật về Bao thanh toán của các Tổ chức tín dụng – Bất cập và kiến nghị hoàn thiện. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật về Bao thanh toán của các Tổ chức tín dụng – Bất cập và kiến nghị hoàn thiện. - Người đăng: thautran1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Pháp luật về Bao thanh toán của các Tổ chức tín dụng – Bất cập và kiến nghị hoàn thiện. 9 10 551