Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật về khiếu nại khiếu kiện

Được đăng lên bởi chauhongvinh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA LUẬT
________________________________________________

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI
VÀ KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH
1. PHẠM VI VÀ ðỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Giáo trình có thể dùng tham khảo cho ngành: Luật
Có thể dùng cho các trường: ñại học

Biên soạn: Ths. Diệp Thành Nguyên

Các từ khóa: hành chính, tố tụng, xét xử, vụ án, án hành chính, tiền tố tụng,

Cần Thơ, tháng 5 năm 2012

PHẦN MỞ ðẦU
1. Giới thiệu khái quát môn học
Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do
pháp luật quy ñịnh, ñề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết ñịnh
hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền
trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết ñịnh kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ
cho rằng quyết ñịnh hoặc hành vi ñó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp
của mình.
Còn khiếu kiện hành chính: Theo nghĩa hẹp khiếu kiện hành chính ñược hiểu là việc
cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
mình khi bị quyết ñịnh hành chính, hành vi hành chính xâm phạm. Với nghĩa này thì khái
niệm khiếu kiện hành chính ñồng nhất với khái niệm khởi kiện hành chính. Theo nghĩa rộng
khiếu kiện hành chính là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức khiếu nại ñến cơ quan hành chính
nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của mình khi bị quyết ñịnh hành chính, hành vi hành chính xâm phạm.
Trong quyển sách này, chúng ta sẽ tìm hiểu những quy ñịnh của pháp luật hiện hành
về khiếu nại, khiếu hiện hành chính.
2. Mục tiêu môn học
Môn học hướng tới mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất và
thiết thực nhất về pháp luật khiếu nại, pháp luật khiếu hiện hành chính hiện hành.
Qua nghiên cứu môn học này, sinh viên sẽ nắm vững trình tự thủ tục khiếu nại, trình
tự thủ tục giải quyết khiếu nại, thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Bên cạnh ñó, sinh viên
cũng nắm vững quy ñịnh pháp luật hiện hành về ñối tượng thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa
hành chính, thẩm quyền của Tòa hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, các
nguyên tắc của Luật tố tụng hành chính v.v. . .
3. Yêu cầu môn học
ðây là môn học chuyên ngành, do ñó yêu cầu sinh viên trước khi học môn này phải
học xong và nắm vững kiến thức của các học phần về Lý luận chung về nhà nước và pháp
luật, Luật Hiến pháp.
4. Cấu trúc môn học
Môn học có 2 phần gồm 15 chương, cụ thể:
Phần I: Pháp luật về khiếu n...
1. PHM VI VÀ ðỐI TƯỢNG S DNG
Giáo trình có th dùng tham kho cho ngành: Lut
Có th dùng cho các trường: ñại hc
Các t khóa: hành chính, t tng, xét x, v án, án hành chính, tin t tng,
TRƯỜNG ðẠI HC CN THƠ
KHOA LUT
________________________________________________
TÀI LIU HƯỚNG DN HC TP
PHÁP LUT V KHIU NI
VÀ KHIU KIN HÀNH CHÍNH
Biên son: Ths. Dip Thành Nguyên
Cn Thơ, tháng 5 năm 2012
Pháp luật về khiếu nại khiếu kiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật về khiếu nại khiếu kiện - Người đăng: chauhongvinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Pháp luật về khiếu nại khiếu kiện 9 10 909