Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật về thừa kế

Được đăng lên bởi tuoithantien-165
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Cả về phương diện lý luận và thực tiễn, thừa kế là một trong những vấn đề lớn của
pháp luật dân sự. Bộ luật dân sự 95 và sau đó là sự ra đời của bộ luật dân sự 2005 đã
dành hẳn một phần, gồm bốn chương để nói về thừa kế. Các nghiên cứu về thừa kế
trong luật thực định luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng “ khối lượng” công trình
nghiên cứu về luật dân sự, thực tiễn công chứng xếp các vụ việc trong lĩnh vực thừa kế
là loại công việc thường xuyên của cơ quan chức năng.
Trong lĩnh vực thừa kế, các phân tích bắt đầu bằng sự kiện có một người chết; thế
rồi một hoặc nhiều người đứng trước một di sản và tự hỏi: ta có quyền hưởng nó hay
không? Nếu có thì số lượng của quyền đó được xác định như thế nào? Và sau khi giải
quyết xong các vấn đề nêu trên, ngời có quyền hưởng di sản mới quan tâm đến các thủ
tục chuyển giao di sản cho mình, đến việc quản lý tài sản có thuộc di sản, đến việc
thanh toán và phân chia di sản để các tài sản liên quan gia nhập một cách dứt khoát
vào khối tài sản thuộc sở hữu cá nhân của đương sự. Và quá trình di chuyển di sản đến
thực hiện quyền hưởng di sản đó sẽ được giới thiệu một cách chi tiết trong học phần
Dậ sự 3 này.
Bên chạn đó, mục tiêu của môn học là giúp người học nắm được khái quát nhất
những vấn đề xoay quanh lĩnh vực thừa kế như tiếp cận chế định thừa kế theo pháp
luật, thừa kế theo di chúc, cũng như suất thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di
chúc. Ngoài ra, nội dung môn học còn hướng dẫn cách thanh toán và phân chia di sản
nhằm giúp người học tự tin và vững vàng khi tiếp cận vấn đề này. Ngoài ra, để tiếp
cạnh các nội dung trong học phần này được hiệu quả thì người học cần có một kiến
thức nền nhất định, cụ thể là chế định về quyền sở hữu (vấn đề này được giới thiệu
trong học phần Dân sự 1).
Do đó, trong phạm vi của môn học này, người học sẽ nghiên cứu hai vấn đề chính,
bao gồm:
Chương 1: Tổng quan về thừa kế
Chương 2: Di chuyển di sản, trong đó đề cập đến:
Di chuyển di sản theo pháp luật
Di chuyển di sản theo ý chí (theo di chúc)
Chương 3: Thực hiện quyền hưởng di sản, bao gồm:
Chuyển giao di sản;
Quản lý tài sản có;
Thanh toán nợ di sản;
Phân chia di sản.

1

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ THỪA KẾ
1.

Nguyên tắc pháp luật thừa kế

1.1

Nguyên tắc tôn trọng ý chí của người có quyền thừa kế

Người có quyền thừa kế theo quy định của pháp luật Việt nam là công dân, tổ
chức. Quyền thừa kế thuộc về cá nhân được thể hiện theo hai chủ thể nhất định, đó là
chủ thể để lại tài sản và chủ thể hưởng thừa kế di sản. Quyền thừa kế thuộc về ...
LỜI MỞ ĐẦU
Cả về phương diện lý luận và thực tiễn, thừa kế là một trong những vấn đề lớn của
pháp luật dân sự. Bộ luật dân sự 95 sau đó sự ra đời của bộ luật dân sự 2005 đã
dành hẳn một phần, gồm bốn chương để nói về thừa kế. c nghiên cứu về thừa kế
trong luật thực định luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng khối lượng” công trình
nghiên cứu về luật dân sự, thực tiễn công chứng xếp các vụ việc trong lĩnh vực thừa kế
là loại công việc thường xuyên của cơ quan chức năng.
Trong lĩnh vực thừa kế, các phân tích bắt đầu bằng sự kiện một người chết; thế
rồi một hoặc nhiều người đứng trước một di sản tự hỏi: ta quyền hưởng hay
không? Nếu thì số lượng của quyền đó được xác định như thếo? sau khi giải
quyết xong các vấn đề nêu trên, ngời có quyền hưởng di sản mới quan tâm đến các thủ
tục chuyển giao di sản cho mình, đến việc quản tài sản thuộc di sản, đến việc
thanh toán phân chia di sản để c tài sản liên quan gia nhập một cách dứt khoát
vào khối tài sản thuộc sở hữu cá nhân của đương sự. Và quá trình di chuyển di sản đến
thực hiện quyền hưởng di sản đó sẽ được giới thiệu một cách chi tiết trong học phần
Dậ sự 3 này.
Bên chạn đó, mục tiêu của môn học giúp người học nắm được khái quát nhất
những vấn đề xoay quanh lĩnh vực thừa kế như tiếp cận chế định thừa kế theo pháp
luật, thừa kế theo di chúc, cũng như suất thừa kế không phụ thuộc o nội dung di
chúc. Ngoài ra, nội dung môn học còn hướng dẫn cách thanh toán phân chia di sản
nhằm giúp người học tự tin vững ng khi tiếp cận vấn đề này. Ngoài ra, để tiếp
cạnh c nội dung trong học phần này được hiệu quả thì người học cần một kiến
thức nền nhất định, cụ thể chế định về quyền sở hữu (vấn đề này được giới thiệu
trong học phần Dân sự 1).
Do đó, trong phạm vi của môn học này, người học sẽ nghiên cứu hai vấn đề chính,
bao gồm:
Chương 1: Tổng quan về thừa kế
Chương 2: Di chuyển di sản, trong đó đề cập đến:
Di chuyển di sản theo pháp luật
Di chuyển di sản theo ý chí (theo di chúc)
Chương 3: Thực hiện quyền hưởng di sản, bao gồm:
Chuyển giao di sản;
Quản lý tài sản có;
Thanh toán nợ di sản;
Phân chia di sản.
1
Pháp luật về thừa kế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật về thừa kế - Người đăng: tuoithantien-165
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Pháp luật về thừa kế 9 10 452