Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu giao việc

Được đăng lên bởi Hương Maruco
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 830 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Mã hoá: MB/7.3.1/PTHDA/01
Lần soát xét: 01

PHÒNG TỔNG HỢP DỰ ÁN

PHIẾU GIAO VIỆC
Họ và tên người giao việc:.......................................................
Chức vụ: .................................................................................
Ngày giờ giao việc: ..................giờ ............... ngày ..............
HỌ VÀ TÊN NHỮNG NGƯỜI NHẬN VIỆC
A. Chịu trách nhiệm chính:
Họ và tên: .............................................. Chức vụ: ........................................................
B. Phối hợp:
1. Họ và tên: ..........................................................Chức vụ:........................................
2. Họ và tên: ..........................................................Chức vụ: .......................................
3. Họ và tên: ..........................................................Chức vụ: .......................................
CÔNG VIỆC
Tên công việc: ................................................................................................................
Nội dung yêu cầu:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Thời hạn hoàn thành: ......................................................................................................
Các yêu cầu khác:

Làm checklist

Làm báo cáo

PHẦN GHI NHẬN KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
Yêu cầu

Thời
gian

Chữ ký người giao việc

Mức độ
đạt được

Các ghi nhận chi tiết

Điểm
đánh giá

Chữ ký người chịu trách nhiệm chính

...
TRƯỜNG ĐẠI HC ĐÀ LT
PHÒNG TNG HP D ÁN
Mã hoá: MB/7.3.1/PTHDA/01
Ln soát xét: 01
PHIU GIAO VIC
H và tên người giao vic:.......................................................
Chc v: .................................................................................
Ngày gi giao vic: ..................gi ............... ngày ..............
H VÀ TÊN NHNG NGƯỜI NHN VIC
A. Chu trách nhim chính:
H và tên: .............................................. Chc v: ........................................................
B. Phi hp:
1. H và tên: ..........................................................Chc v:........................................
2. H và tên: ..........................................................Chc v: .......................................
3. H và tên: ..........................................................Chc v: .......................................
CÔNG VIC
Tên công vic: ................................................................................................................
Ni dung yêu cu:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Thi hn hoàn thành: ......................................................................................................
Các yêu cu khác: Làm checklist Làm báo cáo
PHN GHI NHN KT QU CÔNG VIC
Yêu cu Thi
gian
Mc độ
đạt được
Các ghi nhn chi tiết Đim
đánh giá
Ch ký người giao vic Ch ký người chu trách nhim chính
Phiếu giao việc - Người đăng: Hương Maruco
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu giao việc 9 10 284