Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN

Được đăng lên bởi Giang Cóc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN
CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên : ..........................................................................................................
Lớp..................................................Khóa........................Khoa : Kỹ Thuật Xây Dựng trực
thuộc Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh.
Trong thời gian từ ngày.......tháng........năm….. .. đến ngày.......tháng........năm ………..
Tại :..................................................................................................................................……
Địa chỉ :..............................................................................................................................…..
Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như
sau :
1. Về ý thức tổ chức kỷ luật :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. Về tinh thần thái độ học tập :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. Về quan hệ, lối sống :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4. Các nhận xét khác :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Đánh giá chung sau khi thực tập :
..................................................................................................................................................
............................................................................


!"#$%&
'()#

K Thut Xây Dng
 !"#$%&'()
*+,-./01+,-.///
2//
34/
56,7$20839:;".<$=>0,,

*+ ,-./.0/123.4


5+ ,.6.7.869:.4


;+ ,<3=>?@6A@B4


C+ 8DE.184


Đnh gi chung sau khi thc tp :


?+,-.////
8FGHBI 8J=9KLM..
(K v ghi r h v tên) (K, đng du v ghi r h v tên)
PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN - Trang 2
PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN - Người đăng: Giang Cóc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN 9 10 94