Ktl-icon-tai-lieu

Phụ lục Điều lệ mẫu (Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 8482 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Phụ lục
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7
năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng
cho các công ty đại chúng)
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ MẪU
ÁP DỤNG CHO CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN

(Tên công ty)

......, Ngày....tháng .... năm 20..

2

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU.........................................................................................................................5
.I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ....................................................5
Điều .1 Giải thích thuật ngữ ..............................................................................................5
.II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI
HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY...................................................................................5
Điều .1 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của
Công ty...............................................................................................................................5
.III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY .............6
Điều .1 Mục tiêu hoạt động của Công ty............................................................................6
Điều .2 Phạm vi kinh doanh và hoạt động.........................................................................6
.IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP.....................................................6
Điều .1 Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.................................................................6
Điều .2 Chứng nhận cổ phiếu.............................................................................................7
Điều .3 Chứng chỉ chứng khoán khác................................................................................8
Điều .4 Chuyển nhượng cổ phần .......................................................................................8
Điều .5 Thu hồi cổ phần
..............................................................................................8
.V CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT ......................................................9
Điều .1 Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát....................................................................9
.VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.................................................................9
Điều .1 Quyền của cổ đông ..........................................
Phụ lục
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7
năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng
cho các công ty đại chúng)
BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐIỀU LỆ MẪU
ÁP DỤNG CHO CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN
(Tên công ty)
Phụ lục Điều lệ mẫu (Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phụ lục Điều lệ mẫu (Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Phụ lục Điều lệ mẫu (Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng) 9 10 374