Ktl-icon-tai-lieu

Phụ lục đính kèm Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2400 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 13/2012/TT-BGDĐT
Ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi
chung là Tiêu chuản đánh giá trường trung học), bao gồm: tổ chức và quản lý
nhà trường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; cơ sở vật chất và
trang thiết bị dạy học; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; hoạt động
giáo dục và kết quả giáo dục.
2. Văn bản này được áp dụng đối với trường trung học cơ sở, trường trung
học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và trường chuyên biệt (sau
đây gọi chung là trường trung học) thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục
quốc dân.
3. Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học là căn cứ để xác định nội dung
đánh giá của các hoạt động: kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học;
công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia; công nhận trường trung học đạt
tiêu chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực; thanh tra toàn diện nhà
trường.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong văn bản này những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học là các yêu cầu đối với nhà trường
để đảm bảo chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chí đánh giá
trường trung học được ký hiệu bằng các chữ số Ả Rập.

2. Tiêu chí đánh giá trường trung học là yêu cầu đối với nhà trường ở từng
nội dung cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí có các chỉ số đánh giá trường
trung học được ký hiệu bằng các chữ cái a, b, c.
3. Chỉ số đánh giá trường trung học là yêu cầu đối với nhà trường ở từng
nội dung cụ thể của mỗi tiêu chí.
Chương II
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC
Điều 3. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi
là Điều lệ trường trung học) và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
a) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (hội đồng trường đối với
trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường tư thục, hội đồng thi đua và
khen thưởng, hội đồng kỷ luật, c...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH
Về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 13/2012/TT-BGDĐT
Ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học sở,
trường trung học phổ thông trường phổ thông nhiều cấp học (sau đây gọi
chung Tiêu chuản đánh giá trường trung học), bao gồm: tổ chức và quản
nhà trường; cán b quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh; s vật chất và
trang thiết bị dạy học; quan hệ giữa nhà trường, gia đình hội; hoạt động
giáo dục và kết quả giáo dục.
2. Văn bản này được áp dụng đối với trường trung học sở, trường trung
học phổ thông, trường ph thông nhiều cấp học trường chuyên biệt (sau
đây gọi chung là trường trung học) thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục
quốc dân.
3. Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học căn cứ để xác định nội dung
đánh giá của các hoạt động: kiểm đnh chất lượng giáo dục trường trung học;
công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia; công nhận trường trung học đạt
tiêu chuẩn trường học thân thiện, học sinh ch cực; thanh tra toàn diện nhà
trường.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong văn bản này những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học là các yêu cầu đối với nhà trường
để đảm bảo chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chí đánh giá
trường trung học được ký hiệu bằng các chữ số Ả Rập.
Phụ lục đính kèm Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phụ lục đính kèm Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Phụ lục đính kèm Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 9 10 163