Ktl-icon-tai-lieu

QĐ 512008BCT

Được đăng lên bởi Hồng Mai Xuân
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 2757 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
Số: 51/2008/QĐ-BCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận
chuyển, sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Công Thương;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm
2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy
chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy
chuẩn kỹ thuật;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công
nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này QCVN 02:2008/BCT - Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu
hủy VLNCN.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công
báo và áp dụng trong phạm vi cả nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục
trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BCT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, PC, ATMT.

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Vũ Huy Hoàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 02 : 2008/BCT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ AN TOÀN TRONG BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN, SỬ
DỤNG VÀ TIÊU HỦY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
National technical regulation on safety in the storage,
transportation, use and disposal of industrial explosive materials

HÀ NỘI - 2008

Lời nói đầu

QCVN 02:2008/BCT được chuyển đổi từ TCVN 4586:97.
QCVN 02:2008/BCT do Tổ soát xét, sửa đổi TCVN 4586:1997
thành lập theo Quyết định số 2134/QĐ-KTAT ngày 23 tháng 6
năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công
Thương) biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công
nghiệp trình duyệt và được ban hành kèm theo Quyết định số
51/2008/QĐ-BCT ...
BỘ CÔNG THƯƠNG
Số: 51/2008/QĐ-BCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận
chuyển, sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Công Thương;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm
2006;
Căn cứ Nghị định s 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn Quy
chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Thông số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của
Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định ban hành quy
chuẩn kỹ thuật;
Theo đề ngh của Cục trưng Cục Kỹ thut an toàn Môi trưng công
nghip,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này QCVN 02:2008/BCT - Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu
hủy VLNCN.
Điều 2. Quyết định này hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công
báo và áp dụng trong phạm vi cả nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, c Vụ trưởng, Cục
trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Sở ng Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương các tổ chức,nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BCT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, PC, ATMT.
BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Vũ Huy Hoàng
QĐ 512008BCT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QĐ 512008BCT - Người đăng: Hồng Mai Xuân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
QĐ 512008BCT 9 10 308