Ktl-icon-tai-lieu

QĐ 528/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình kiểm tra thuế

Được đăng lên bởi makhala111
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 38107 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 528/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA THUẾ
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực
thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 48/2007/QĐ-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban và văn phòng thuộc
Tổng cục Thuế;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Thanh tra Tổng cục Thuế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình kiểm tra thuế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế
nội dung kiểm tra thuế trong Quyết định số 1166/QĐ-TCT ngày 31/10/2005 của Tổng
cục Trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình thanh tra, kiểm tra doanh
nghiệp.
Điều 3. Cục Trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng
các Ban và Đơn vị tương đương thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
TỔNG

CỤC

TRƯỞNG

Nơi
nhận:
Như
điều
3;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
Thanh
tra
tài
chính; Nguyễn Văn Ninh
- Lưu: VT,TTr (2b).Quang
QUY TRÌNH
KIỂM TRA THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 528/QĐ-TCT ngày 29 tháng 5 năm 2008 của
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế).
Phần I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
I. MỤC ĐÍCH
1. Tăng cường kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế của người nộp thuế nhằm chống
thất thu thuế qua việc kê khai thuế; ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm về
thuế.

2. Nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế trong việc thực
hiện kê khai thuế, tính thuế và nộp thuế.
3. Thực hiện cải cách hành chính trong việc kiểm tra thuế từ đó tránh gây phiền
nhiễu và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế phát triển sản xuất, kinh doanh
hàng hoá, dịch vụ.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG
Quy trình này áp dụng cho cán bộ kiểm tra thuế thuộc Cục thuế, Chi cục Thuế trong
việc thực hiện kiểm tra hồ sơ khai các loại thuế và hồ sơ khai các khoản thu phải nộp
NSNN theo từng lần phát sinh, theo tháng, quý và năm (gọi c...
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------
Số: 528/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA THUẾ
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực
thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 48/2007/QĐ-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban và văn phòng thuộc
Tổng cục Thuế;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Thanh tra Tổng cục Thuế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình kiểm tra thuế.
Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày thay thế
nội dung kiểm tra thuế trong Quyết định số 1166/QĐ-TCT ngày 31/10/2005 của Tổng
cục Trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình thanh tra, kiểm tra doanh
nghiệp.
Điều 3. Cục Trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng
các Ban Đơn vị tương đương thuộc trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Thanh tra tài chính;
- Lưu: VT,TTr (2b).Quang
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ninh
QUY TRÌNH
KIỂM TRA THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 528/QĐ-TCT ngày 29 tháng 5 năm 2008 của
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế).
Phần I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
I. MỤC ĐÍCH
1. Tăng cường kiểm tra, giám sát hồ khai thuế của người nộp thuế nhằm chống
thất thu thuế qua việc khai thuế; ngăn chặn xử kịp thời những vi phạm về
thuế.
QĐ 528/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình kiểm tra thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QĐ 528/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình kiểm tra thuế - Người đăng: makhala111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
QĐ 528/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình kiểm tra thuế 9 10 660