Ktl-icon-tai-lieu

QĐ số 460/QĐ-TCT về ban hành quy trình thanh tra thuế

Được đăng lên bởi makhala111
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 4273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 460/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THANH TRA THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Căn cứ Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 ngày 15/6/2004;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 48/2007/QĐ-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban và văn phòng thuộc Tổng cục Thuế;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Thanh tra Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thanh tra thuế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế nội dung thanh tra thuế trong
Quyết định số 1166/QĐ-TCT ngày 31/10/2005 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành
quy trình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.
Điều 3. Cục Trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng các Ban và Đơn vị
tương đương thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Thanh tra tài chính;
- Lưu: VT,TTr.

Đặng Hạnh Thu

QUY TRÌNH
THANH TRA THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 460/QĐ-TCT ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Tổng
cục Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)
Phần I
QUI ĐỊNH CHUNG
1. Mục đích của quy trình
1.1. Tạo sự thống nhất trong việc thực hiện công tác thanh tra trong toàn ngành thuế
nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận,
trốn thuế.
1.2. Nâng cao việc quản lý cán bộ thanh tra thuế trong việc thực hiện nhiệm vụ được
giao làm cơ sở đánh giá phân loại cán bộ thanh tra.
1.3. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá công tác thanh tra thuế góp
phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.
2. Phạm vi áp dụng của quy trình.

Quy trình thanh tra thuế được áp dụng cho bộ phận thanh tra, cán bộ thanh tra thuế
thuộc Cơ quan Tổng cục thuế và Cục thuế thực hiện thanh tra thuế đối với người nộp
thuế.
3. Giải thích từ ngữ.
3.1. Bộ phận thanh tra bao gồm Thanh tra thuộc Cơ quan Tổng cục Thuế và các Phòng
Thanh tr...
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------
Số: 460/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THANH TRA THUẾ
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Căn cứ Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 ngày 15/6/2004;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 48/2007/QĐ-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban và văn phòng thuộc Tổng cục Thuế;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Thanh tra Tổng cục Thuế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thanh tra thuế.
Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi nh kể từ ngày thay thế nội dung thanh tra thuế trong
Quyết định số 1166/QĐ-TCT ngày 31/10/2005 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành
quy trình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.
Điều 3. Cục Trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng các Ban Đơn vị
tương đương thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Thanh tra tài chính;
- Lưu: VT,TTr.
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu
QUY TRÌNH
THANH TRA THUẾ
(Ban hành m theo Quyết định số 460/QĐ-TCT ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Tổng
cục Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)
Phần I
QUI ĐỊNH CHUNG
1. Mục đích của quy trình
1.1. Tạo s thống nhất trong việc thực hiện công tác thanh tra trong tn ngành thuế
nhằm phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời các tổ chức, nhân có hành vi gian lận,
trốn thuế.
1.2. Nâng cao việc quản lý cán bộ thanh tra thuế trong việc thực hiện nhiệm vụ được
giao làm cơ sở đánh giá phân loại cán bộ thanh tra.
1.3. Thực hiện cải ch thủ tục hành chính và hiện đại hoá công tác thanh tra thuế góp
phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.
2. Phạm vi áp dụng của quy trình.
QĐ số 460/QĐ-TCT về ban hành quy trình thanh tra thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QĐ số 460/QĐ-TCT về ban hành quy trình thanh tra thuế - Người đăng: makhala111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
QĐ số 460/QĐ-TCT về ban hành quy trình thanh tra thuế 9 10 833