Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước về Thu BHXH

Được đăng lên bởi Vô Tình
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Trªn thÕ giíi, B¶o hiÓm héi (BHXH) xuÊt hiÖn c¸ch ®©y hµng tr¨m
n¨m. Ngµy nay, BHXH ®· trë thµnh mét c«ng h÷u hiÖu, mang tÝnh nh©n v¨n
s©u s¾c ®Ó gióp con ngêi vît qua nh÷ng k kh¨n, rñi ro ph¸t sinh trong cuéc
sèng trong qu¸ tr×nh lao ®éng nh èm ®au, ch¨m sãc y tÕ, thai s¶n, tai n¹n
lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp, mÊt viÖc lµm, mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng... b»ng viÖc
lËp c¸c quü BHXH ®ãng gãp cña c¸c bªn tham gia BHXH Nhµ níc ®Ó
trî gióp cho khi gÆp c¸c rñi ro trªn. V× thÕ, BHXH ngµy cµng trë thµnh nÒn
t¶ng c¬ b¶n cho an sinh x· héi cña mçi quèc gia, cña mäi thÓ chÕ nhµ níc vµ ®îc
thùc hiÖn ë hÇu hÕt c¸c níc trªn thÕ giíi.
ë níc ta, §¶ng ChÝnh p lu«n x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch BHXH chÝnh
s¸ch nh nh©n v¨n s©u s¾c, tÇm quan träng vai trß to lín ®èi víi cuéc
sèng con ngêi. §¶ng vµ ChÝnh phñ ®· lu«n quan t©m ®Õn viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t
triÓn chÝnh s¸ch BHXH. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña b¶o hiÓm héi
g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Ngay ngµy ®Çu thµnh lËp níc ViÖt Nam
d©n chñ Céng hoµ, Chñ tÞch ChÝ Minh ®· s¾c lÖnh 27/SL n¨m 1946
viÖc thùc hiÖn mét chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi cho ngêi lao ®éng. N¨m 1961
ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh 218/CP ngµy 27/12/1961 "§iÒu t¹m thêi
quy ®Þnh c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc Nhµ níc". §Õn
ngµy 26/01/1995 ChÝnh p ®· ban hµnh §iÒu BHXH kÌm NghÞ ®Þnh 12/CP,
chuyÓn ®æi c¨n b¶n vÒ B¶o hiÓm x· héi tõ c¬ chÕ bao cÊp chñ yÕu dùa vµo nguån
Ng©n s¸ch Nhµ níc ®¶m b¶o sang chÕ quü B¶o hiÓm héi dùa trªn nguyªn
t¾c do ngêi lao ®éng, ngêidông lao ®éng, Ng©n s¸ch Nhµ níc ®ãng gãp vµ hç
trî; tham gia B¶o hiÓm héi kh«ng chØ ngêi lao ®éng trong khu vùc Nhµ níc
mµ cßn më réng ®èi víi tÊt c¶ nh÷ng ngêi lao ®éng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ
kh¸c. thÕ ngµnh b¶o hiÓm héi ho¹t ®éng kh«ng môc ®Ých kinh doanh
môc tiªu lîi nhuËn nh c¸c lÜnh vùc b¶o hiÓm kh¸c an sinh cña héi.
B¶n chÊt cña BHXH b¶o ®¶m ®¾p mét phÇn hoÆc thay thÕ thu nhËp cña
ngêi lao ®éng khi gi¶m hoÆc mÊt thu nhËp do èm ®au, thai s¶n, tain lao
®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp, hÕt tuæi lao ®éng hoÆc chÕt. Ngêi lao ®éng tham gia
B¶o hiÓm héi, B¶o hiÓm y (BHXH, BHYT) khi èm ®au ®îc kh¸m, ch÷a
bÖnh vµ ®îc quü BHYT chi tr¶ phÇn lín chi phÝ; ®îc nhËn tiÒn trî cÊp èm ®au do
kh«ng ®i lµm viÖc ®îc, ®îc nghØ ch¨m con khi con èm; khi thai s¶n ®îc nghØ
kh¸m thai, ®îc nghØ sinh ®Î nu«i con, ®îc nhËn trî cÊp khi sinh con trî
cÊp thai s¶n; khi bÞ tai n¹n lao ®éng hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖpnhËn ®îc phÇn trî
1
Quản lý nhà nước về Thu BHXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhà nước về Thu BHXH - Người đăng: Vô Tình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Quản lý nhà nước về Thu BHXH 9 10 450