Ktl-icon-tai-lieu

Qui chế quản lý đầu tư xây dựng

Được đăng lên bởi thanhvinhvtc
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1758 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÍNH PHỦ
––––
Số: 52/1999/NĐ-CP

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 30 tháng, 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế Quản lý đầu tư và xây

dựng, thay thế Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng đã ban hành kèm theo Nghị định
số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và Nghị định số 92/CP ngày 23 tháng 8 năm
1997 của chính phủ.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu

tư Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan chịu
trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây
dựng ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trương cơ quan

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Hội đồng Quản trị Tổng công ty Nhà nước và các tồ chức có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Nghị định này.
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải

2

QUY CHẾ
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số: 52/1999/NĐ-CP
ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu của quản lý đầu tư và xây dựng
1. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh phù hợp với
chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ để
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đẩy nhanh tốc
độ tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
2. Sử dụng các nguồn vốn đầu tư do Nhà nước quản lý đạt hiệu quả cao nhất,
chống tham ô, lãng phí.
3. Bảo đảm xây dựng theo quy hoạch xây dựng, kiến trúc, đáp ứng yêu cầu bền
vững, mỹ quan, bảo vệ môi trường sinh thái; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh
trong xây dựng, áp dụng công nghệ tiên tiến, bảo đảm chất lượng và thời hạn xây dựng
với chi phí hợp lý, thực hiện bảo hành công trình.

Điều 2. Nguyên tắc cơ bản của quản lý đầu tư và xây dựng
1. Phân định rõ chức năng quản lý của Nhà nước và phân cấp quản lý về đầu tư
và xây dựng phù hợp với từng loại nguồn vốn đầu tư và chủ đầu tư. Thực hiện quản lý
đầu tư và xây dựng theo dự án, quy hoạch và pháp luật.
2. Các dự án đầu tư thuộc vốn ngân...
CHÍNH PHỦ
–––
Số: 52/1999/NĐ-CP
CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––
Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 1999
NGH ĐNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 30 tháng, 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
NGH ĐNH:
Điu 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế Quản đầu xây
dựng, thay thế Điều lệ Quản lý đầu và xây dựng đã ban nh m theo Nghị định
số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 Ngh định s 92/CP ngày 23 tháng 8 m
1997 của chính phủ.
Điu 2. Nghị định này có hiệu lực thinh sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
Điu 3. Bộ trưởng B Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu
Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà ớc Việt Nam c Bộ, ngành có liên quan chịu
trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra việc thi hành Quy chế Quản lý đầu xây
dựng ban hành kèm theo Nghị định này.
Điu 4. c B trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trương quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Hội đồng Quản trị Tổng công ty Nhà nước c tồ chức liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Nghị định này.
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khi
Qui chế quản lý đầu tư xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Qui chế quản lý đầu tư xây dựng - Người đăng: thanhvinhvtc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Qui chế quản lý đầu tư xây dựng 9 10 36