Ktl-icon-tai-lieu

QUI ĐỊNH TÍNH TOÁN VÀ TRẢ LƯƠNG

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 5602 lần   |   Lượt tải: 13 lần
QUI ĐỊNH TÍNH TOÁN VÀ TRẢ LƯƠNG
1.

Mục đích: Đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn SA 8000:2001, thực hiện chính sách của
Ban Tổng Giám Đốc Công ty đối với CBCNV.

2.

Phạm vi: Qui định này áp dụng cho việc trả lương đối với khu văn phòng Công ty và Xí
nghiệp may.

3.

Định nghĩa: Cáùc thuật ngữ trong qui định này được sử dụng theo Tiêu chuẩn SA 8000:2001

4.

Nội dung:

4.1 Nguyên tắc xác định, tính toán lương:
-

Cơ sở tính lương dựa trên mức lương cơ bản hệ số ngành nghề do nhà nước qui định. Hàng
năm, Bộ phận tính lương tính toán nhu cầu tối thiểu của CBCNV theo biểu mẫu: 0034 và thăm
dò kế hoạch chi tiêu của CBCNV theo biểu mẫu: 0036 hai lần cách nhau tối đa sáu tháng sau đó
trình Tổng Giám Đốc phê duyệt mức lương tối thiểu;

-

Việc xác định bậc lương của mỗi công nhân chỉ dựa trên tay nghề của CBCNV, thái độ làm
việc, thời gian công tác. Bậc lương của các CBCNV được Trưởng bộ phận trực tiếp xác định
theo yêu cầu trên;

-

Đảm bảo việc xác định thời gian tính lương áp dụng theo đúng qui định của Bộ luật lao động về
giờ tăng ca. Khi làm tăng ca, Công ty đảm bảo có phiếu thỏa thuận làm thêm giữa Công ty và
CBCNV làm thêm;

-

Việc trả lương phải đáp ứng được nhu cầu cơ bản của CBCNV về ăn, ở, đi lại, nuôi gia đình,
quần áo;

-

Việc trả lương phải đáp ứng quy định về lương tối thiểu theo quy định của nhà nước (bằng mức
lương tối thiểu do nhà nước công bố * hệ số nghành may (áp dụng theo hệ số quy định của nhà
nước đối với doanh nghiệp nhà nước).

-

Bộ phận tính lương có trách nhiệm báo cáo làm thêm giờ theo tháng, chuyển cho Phòng Kế
hoạch làm cơ sở tính toán kế hoạch làm việc. Phòng Kế hoạch có trách nhiệm lập kế hoạch làm
thêm giờ theo quí trình Tổng Giám Đốc phê duyệt.

4.2 Tính toán lương:
a> Chấm công:
-

Thẻ chấm công do CNV Công ty lưu giữ, thẻ phải được lưu giữ thật cẩn thận, không rách nát.
Hàng ngày CNV khi đến làm việc và trước khi ra về phải bấm thẻ. Đối với trường hợp máy
Trang: 1

-

-

-

hư… không thể bấm thẻ được thì phải chuyển cho Trưởng bộ phận trực tiếp xác nhận giờ vào
hoặc ra và ký tên. Thẻ chấm công được chuyển cho Trưởng bộ phận trực tiếp kiểm tra thẻ vào
đầu tháng để chuyển cho Phòng Kế toán tính lương.
Trong bảng chấm công, CNV được ghi theo thứ tự tăng dần.
Bảng chấm công là dụng cụ để Trưởng bộ phận trực tiếp quản lý nhân viên của mình hàng
ngày, là công cụ cho Phòng TCHC kiểm soát về nhân sự và giờ làm việc… Trưởng bộ phận
trực tiếp ghi đầy đủ các nội dung trong bảng chấm công. Bảng chấm công phải sạch sẽ, không
được ...
QUI ĐỊNH TÍNH TOÁN VÀ TRẢ LƯƠNG
1. Mục đích: Đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn SA 8000:2001, thực hiện chính sách của
Ban Tổng Giám Đốc Công ty đối với CBCNV.
2. Phạm vi: Qui định này áp dụng cho việc trả lương đối với khu văn phòng Công ty
nghiệp may.
3. Định nghĩa: Cáùc thuật ngữ trong qui định này được sử dụng theo Tiêu chuẩn SA 8000:2001
4. Nội dung:
4.1 Nguyên tắc xác định, tính toán lương:
- sở tính lương dựa trên mức lương bản hệ số ngành nghề do nhà ớc qui định. Hàng
năm, Bộ phận tính lương tính toán nhu cầu tối thiểu của CBCNV theo biểu mẫu: 0034 thăm
dò kế hoạch chi tiêu của CBCNV theo biểu mẫu: 0036 hai lần cách nhau tối đa sáu tháng sau đó
trình Tổng Giám Đốc phê duyệt mức lương tối thiểu;
- Việc xác định bậc lương của mỗi công nhân chỉ dựa trên tay nghề của CBCNV, thái độ làm
việc, thời gian công tác. Bậc lương của các CBCNV được Trưởng bộ phận trực tiếp xác định
theo yêu cầu trên;
- Đảm bảo việc xác định thời gian tính lương áp dụng theo đúng qui định của Bộ luật lao động về
giờ tăng ca. Khi làm tăng ca, Công ty đảm bảo phiếu thỏa thuận làm thêm giữa Công ty
CBCNV làm thêm;
- Việc trả lương phải đáp ng được nhu cầu bản của CBCNV về ăn, ở, đi lại, nuôi gia đình,
quần áo;
- Việc trả lương phải đáp ứng quy định về lương tối thiểu theo quy định của nhà nước (bằng mức
lương tối thiểu do nhàớc công bố * hệ số nghành may (áp dụng theo hệ số quy định của nhà
nước đối với doanh nghiệp nhà nước).
- Bộ phận tính lương trách nhiệm báo cáo làm thêm giờ theo tháng, chuyển cho Phòng Kế
hoạch làm sở tính toán kế hoạch làm việc. Phòng Kế hoạchtrách nhiệm lập kế hoạch làm
thêm giờ theo quí trình Tổng Giám Đốc phê duyệt.
4.2 Tính toán lương:
a> Chấm công:
- Thẻ chấm công do CNV Công ty lưu giữ, thẻ phải được lưu giữ thật cẩn thận, không ch nát.
Hàng ngày CNV khi đến làm việc trước khi ra về phải bấm thẻ. Đối với trường hợp máy
Trang: 1
QUI ĐỊNH TÍNH TOÁN VÀ TRẢ LƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUI ĐỊNH TÍNH TOÁN VÀ TRẢ LƯƠNG - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
QUI ĐỊNH TÍNH TOÁN VÀ TRẢ LƯƠNG 9 10 540