Ktl-icon-tai-lieu

QUI TRÌNH ĐO ÁP LỰC NƯỚC LỖ RỖNG TRONG ĐẤT

Được đăng lên bởi Huynh Bao
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 954 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8869:2011
Xuất bản lần 1

QUY TRÌNH ĐO ÁP LỰC NƯỚC
LỖ RỖNG TRONG ĐẤT
Method for measurements of pore pressures in soil

2

HÀ NỘI – 2011

TCVN 8869:2011
Mục lục
1 Phạm vi áp dụng .......................................................................................................................

5

2 Tài liệu viện dẫn .......................................................................................................................

5

3 Thuật ngữ và ký hiệu .................................................................................................................

5

4 Thiết bị, dụng cụ .......................................................................................................................

5

4.1 Giếng quan trắc mực nước ngầm ................................................................................

5

4.2 Các hệ thống đo ..............................................................................................................

6

4.3 Mật độ bố trí hệ thống quan trắc ...................................................................................

6

5 Quy trình lắp đặt .......................................................................................................................

6

5.1 Lắp đặt hệ thống thiết bị đo áp lực lỗ rỗng bằng phương pháp khoan ...................

6

5.2 Lắp đặt hệ thống thiết bị đo áp lực lỗ rỗng bằng phương pháp ấn ...........................

10

5.3 Lắp đặt hệ thống bảo vệ hệ thống truyền tín hiệu .......................................................

10

6 Quan trắc ..................................................................................................................................

11

6.1 Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng .......................................................................................

11

6.2 Quan trắc mực nước ngầm .............................................................................................

11

7 Biểu thị kết quả .........................................................................................................................

11

7.1 Các thông số cần xác định để tính toán ........................................................................

11

7.2 Báo cáo kết quả và biểu diễn kết quả ............................................................................

12

8 Kiểm tra và nghiệm thu ......................................................................................
2
TCVN
T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A
TCVN 8869:2011
Xuất bản lần 1
QUY TRÌNH ĐO ÁP LỰC NƯỚC
LỖ RỖNG TRONG ĐẤT
Method for measurements of pore pressures in soil
QUI TRÌNH ĐO ÁP LỰC NƯỚC LỖ RỖNG TRONG ĐẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUI TRÌNH ĐO ÁP LỰC NƯỚC LỖ RỖNG TRONG ĐẤT - Người đăng: Huynh Bao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
QUI TRÌNH ĐO ÁP LỰC NƯỚC LỖ RỖNG TRONG ĐẤT 9 10 726