Ktl-icon-tai-lieu

QUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ

Được đăng lên bởi conhoc89
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 611 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ
VIỆC DÂN SỰ
Nguồn download:
Quy chế : 
Quyết định số 567/QĐ – VKSTC :

Viện kiểm sát nhân dân

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tối Cao

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 567/QĐ - VKSTC
ngày 08 /10/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Vị trí
Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình,
kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (sau
đây gọi chung là vụ, việc dân sự) là một trong những công tác thực hiện chức năng,
nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm việc
giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án có căn cứ, đúng pháp luật.
Điều 2. Đối tượng
Đối tượng của công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự là việc
tuân theo pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng,
người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết các vụ, việc dân sự.

Điều 3. Phạm vi công tác
Công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự bắt đầu từ khi Tòa án
thông báo thụ lý vụ việc dân sự đến khi bản án, quyết định của Tòa án có
hiệu lực pháp luật không bị kháng cáo, kháng nghị hoặc có yêu cầu, kiến
nghị, đề nghị theo khoản 1 Điều 310a BLTTDS.
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn
Khi kiểm sát tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, Viện
kiểm sát nhân dân có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Kiểm sát việc thông báo thụ lý vụ việc dân sự; kiểm sát việc Tòa án
thông báo trả lại đơn khởi kiện.
2. Tham gia phiên tòa, phiên họp sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái
thẩm theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011 (sau
đây gọi là BLTTDS).
3. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự phiên họp của Hội
đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xem xét kiến nghị, đề nghị hoặc
phiên họp xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối
cao theo quy định tại Điều 310a, 310b BLTTDS.
3. Tại các phiên tòa, phiên họp, Kiểm sát viêntham gia hỏi đương sự và những
người tham gia tố tụng khác; phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của cơ
quan, người tiến hành tố tụng và việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố
tụng trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự; phát biểu quan điểm về việc giải quyết đối
với bản án...
QUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ
VIỆC DÂN SỰ
Nguồn download:
Quy chế : http://www.vksndtc.gov.vn/vanban/300.aspx
Quyết định số 567/QĐ – VKSTC :
http://www.vksndtc.gov.vn/vanban/301.aspx
Viện kiểm sát nhân dân
Tối Cao
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
QUY CH
CÔNG TÁC KIM SÁT VIC GII QUYT CÁC V VIC DÂN S
(Ban hành kèm theo Quyết đnh s 567/QĐ - VKSTC
ngày 08 /10/2012 ca Vin trưng Vin kim sát nhân dân ti cao)
Chương I
NHNG QUY ĐNH CHUNG
Điu 1. V trí
Công tác kim sát vic gii quyết các vvic dân s, hôn nhân và gia đình,
kinh doanh thương mi, lao đng và nhng vic khác theo quy đnh ca pháp lut (sau
đây gi chung là v, vic dân s) là mt trong nhng công tác thc hin chc năng,
nhim vca Vin kim sát nhân dân theo quy đnh ca pháp lut nhm bo đm vic
gii quyết các v vic dân s ca Tòa án có căn c, đúng pháp lut.
Điu 2. Đi tưng
Đối tượng của công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự việc
tuân theo pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng,
người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết các vụ, việc dân sự.
QUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ - Người đăng: conhoc89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
QUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ 9 10 412