Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế hoạt động của hội đồng xử lý kỷ luật công chức cấp xã

Được đăng lên bởi Sói Xám
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 70 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY CHẾ

Hoạt động của Hội đồng xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
cấp xã tỉnh Bắc Ninh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 4 năm 2006
của UBND tỉnh Bắc Ninh)
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh.
1. Quy chế này quy định thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật đối
với các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân cấp xã; Công chức cấp xã khi vi phạm các quy định của pháp luật, chưa đến
mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng phải xem xét xử lý kỷ luật theo một trong
những hình thức sau đây:
a, Khiển trách;
b, Cảnh cáo;
c, Hạ bậc lương;
d, Cách chức;
e, Buộc thôi việc.
2. Các chức danh cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã quy định tại khoản 1 của
Điều này, nếu vi phạm các quy định của pháp luật đến mức phải xử lý theo các hình thức:
bãi nhiệm hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, thì quy trình xử lý phải theo các quy định
của pháp luật có liên quan.
3. Các chức danh cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã quy định tại khoản 1 của
Điều này, nếu được điều động sang làm ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác, hoặc đang
nghỉ chờ giải quyết chế độ, mới phát hiện vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật
theo một trong các hình thức quy định tại khoản 1 của Điều này, thì quy chế hoạt động của
Hội đồng kỷ luật cũng áp dụng theo quy chế này.
CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1
Thẩm quyền quyết định thành lập và số lượng,
thành phần Hội đồng kỷ luật

Điều 2. Kỷ luật đối với các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã:
1. Thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật:

Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật theo đề nghị của
Trưởng phòng Nội vụ LĐXH cấp huyện.
2. Số lượng và thành phần Hội đồng kỷ luật.
a, Số lượng: 5 người.
b, Thành phần gồm:
- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng.
- Mời Trưởng ban Tổ chức cấp uỷ cấp huyện tham gia thành viên.
- Mời Chủ tịch UBMTTQ cấp huyện tham gia thành viên.
- Trưởng phòng Nội vụ LĐXH làm thư ký.
- Chủ tịch HĐND hoặc Chủ tịch UBND cấp xã làm thành viên.
Trong trường hợp Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND của cùng một đơn vị cấp xã đều
vi phạm kỷ luật, thì Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ định một người là đại diện lãnh đạo
HĐND hoặc UBND cấp xã đó làm thành viên.
Điều 3. Kỷ luật đối với công chức cấp xã.
1. Thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật:
Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập Hội đồng ...
QUY CHẾ
Hoạt động của Hội đồng xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
cấp xã tỉnh Bắc Ninh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 4 năm 2006
của UBND tỉnh Bắc Ninh)
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh.
1. Quy chế y quy định thành phần quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật đi
với các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân cấp xã; Công chức cấp xã khi vi phạm các quy định của pháp luật, chưa đến
mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng phải xem xét xử k luật theo một trong
những hình thức sau đây:
a, Khiển trách;
b, Cảnh cáo;
c, Hạ bậc lương;
d, Cách chức;
e, Buộc thôi việc.
2. Các chức danh cán bộ chuyên trách công chức cấp quy định tại khoản 1 của
Điều này, nếu vi phạm các quy định của pháp luật đến mức phải xử lý theo các hình thức:
bãi nhiệm hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, thì quy trình xử phải theo các quy định
của pháp luật có liên quan.
3. Các chức danh cán bộ chuyên trách công chức cấp quy định tại khoản 1 của
Điều này, nếu được điều động sang làm các quan, đơn vị, tổ chức khác, hoặc đang
nghỉ chờ giải quyết chế độ, mới phát hiện vi phạm pháp luật đến mức phải xử kỷ luật
theo một trong các hình thức quy định tại khoản 1 của Điều này, thì quy chế hoạt động của
Hội đồng kỷ luật cũng áp dụng theo quy chế này.
CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1
Thẩm quyền quyết định thành lập và số lượng,
thành phần Hội đồng kỷ luật
Điều 2. Kỷ luật đối với các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã:
1. Thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật:
Quy chế hoạt động của hội đồng xử lý kỷ luật công chức cấp xã - Trang 2
Quy chế hoạt động của hội đồng xử lý kỷ luật công chức cấp xã - Người đăng: Sói Xám
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quy chế hoạt động của hội đồng xử lý kỷ luật công chức cấp xã 9 10 511