Ktl-icon-tai-lieu

Quy chuẩn 272010 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐỘ RUNG

Được đăng lên bởi hangdao17
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 27:2010/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ ĐỘ RUNG
National Technical Regulation on Vibration

HÀ NỘI - 2010

QCVN 27:2010/BTNMT

Lời nói đầu

QCVN 27:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về tiếng ồn và rung động biên soạn, Tổng
cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ Pháp
chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số
39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2

QCVN 27:2010/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ ĐỘ RUNG
National Technical Regulation on Vibration

1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép mức gia tốc rung tại các
khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc.
Rung trong quy chuẩn này là rung do hoạt động của con người tạo ra,
không phân biệt loại nguồn gây rung, chấn động, vị trí phát sinh rung động.
Quy chuẩn này không áp dụng để đánh giá mức gia tốc rung bên trong
các cơ sở sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ.
1.2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có các hoạt động
gây ra rung, chấn động ảnh hưởng đến các khu vực có con người sinh sống,
hoạt động và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.
1.3. Giải thích thuật ngữ
1.3.1. Khu vực đặc biệt
Là những khu vực trong hàng rào của các cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ,
trường học, nhà thờ, đình, chùa và các khu vực có quy định đặc biệt khác.
1.3.2. Khu vực thông thường
Gồm: khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề,
khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính.
1.3.3 Mức nền
Là mức gia tốc rung đo được khi không có các hoạt động sản xuất,
thương mại, dịch vụ và xây dựng tại các khu vực được đánh giá.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1. Các nguồn gây ra rung, chấn động do hoạt động xây dựng không
được vượt quá giá trị quy định tại Bảng 1.

3

QCVN 27:2010/BTNMT

Bảng 1 – Giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động
xây dựng
TT
1

2

Khu vực

Thời gian áp dụng
trong ngày
6 giờ - 18 giờ

Mức gia tốc rung
cho phép, dB
75

đặc biệt

18 giờ - 6 giờ

Mức nền

Khu vực
thông thường

6 giờ - 21giờ

75

21 giờ – 6 giờ

Mức nền

Khu vực

2.2 Các nguồn gây ra rung, chấn động do các hoạt động sản xuất,
thương mại, dịch vụ không được vượt quá mức giá trị quy định tại Bảng 2.
Bảng 2 - Giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động
sản xuất, thương mại, dịch vụ
Thời gian áp dụng trong ngày
và mức gia tốc rung cho phép, dB
TT

Khu vực

6 giờ - 21 giờ

21 giờ - 6 giờ

1

Khu vực...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QCVN 27:2010/BTNMT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ ĐỘ RUNG
National Technical Regulation on Vibration
HÀ NỘI - 2010
Quy chuẩn 272010 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐỘ RUNG - Trang 2
Quy chuẩn 272010 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐỘ RUNG - Người đăng: hangdao17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quy chuẩn 272010 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐỘ RUNG 9 10 464