Ktl-icon-tai-lieu

Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò

Được đăng lên bởi Ku Tí
Số trang: 331 trang   |   Lượt xem: 21346 lần   |   Lượt tải: 28 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
--------------------Số: 03/2011/TT-BCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2011

THÔNG TƯ
Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò
----------------------------------Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ Quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và
Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

QUY ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong
khai thác than hầm lò QCVN 01:2011/BCT”.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2011 và bãi bỏ Quyết
định số 47/2006/QĐ-BCN ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ
Công Thương) về việc ban hành “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các hầm lò than và diệp thạch
TCN 14 - 06 - 2006”.
Điều 3. Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Thủ trưởng các cơ
quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản
ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BCT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Vụ: CNNg, KH&CN, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, PC, ATMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

Hoàng Quốc Vượng

QUY CHUẨN
Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò
QCVN 01:2011/BCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số
/2011/TT-BCT
ngày tháng năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định các biện pháp bảo đảm an toàn trong khai thác than
hầm lò.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng bắt buộc đối với những tổ chức, cá nhân ...
BỘ CÔNG THƯƠNG
---------------------
Số: 03/2011/TT-BCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2011
THÔNG TƯ
Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò
-----------------------------------
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ Quy đnh
chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Thông số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học
Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,
QUY ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành m theo Thông này “Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong
khai thác than hầm lò QCVN 01:2011/BCT”.
Điều 2. Thông này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2011 bãi bQuyết
định số 47/2006/QĐ-BCN ngày 26 tháng 12 m 2006 của B trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ
Công Thương) về việc ban hành “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các hầm than diệp thạch
TCN 14 - 06 - 2006”.
Điều 3. Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn i trường công nghiệp, Thủ trưởng các
quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, các quan, tổ chức, nhân kịp thời phản
ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BCT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Vụ: CNNg, KH&CN, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, PC, ATMT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Hoàng Quốc Vượng
Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò - Người đăng: Ku Tí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
331 Vietnamese
Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò 9 10 85