Ktl-icon-tai-lieu

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi

Được đăng lên bởi hoat-tranvan
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 5789 lần   |   Lượt tải: 20 lần
CÔNG BÁO/Số 431 + 432/Ngày 16-07-2012

9

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/2012/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2012

THÔNG TƯ
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008; Nghị định số
75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007; Nghị định
số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ
trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư ban
hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi, như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 02 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về
công trình thủy lợi:
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá Yêu cầu kỹ thuật.
Ký hiệu: QCVN 04-04: 2012/BNNPTNT
2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về
thiết kế.
Ký hiệu: QCVN 04-05: 2012/BNNPTNT
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Cục trưởng
Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi
trường, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ
chức thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân
kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa
đổi, bổ sung./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Văn Thắng

10

CÔNG BÁO/Số 431 + 432/Ngày 16-07-2012

QCVN 04 - 04: 2012/BNNPTNT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KHOAN NỔ MÌN ĐÀO ĐÁ
YÊU CẦU KỸ THUẬT
National technical regulation on Hydraulic structures Drilling blast holes - Technical requirements

Lời nói đầu
QCVN 04 - 04: 2012/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình
thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Yêu cầu kỹ thuật, được biên soạn trên cơ sở
chuyển đổi, sửa chữa và bổ sung QPTL.D.3-74: Quy phạm thi công và nghiệm thu
khoan nổ mìn các công trình đất đá, theo quy định tại khoản 1 điều 69...
CÔNG BÁO/Số 431 + 432/Ngày 16-07-2012 9
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 27/2012/TT-BNNPTNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2012
THÔNG TƯ
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi
n cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 m 2008; Nghị định số
75/2009/NĐ-CP ngày 10 tng 9 m 2009 của Chính ph quy định chức ng,
nhiệm vụ, quyn hn và cơ cấu tổ chức ca Bộ ng nghiệp Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007; Nghị định
số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ Môi trường, Vụ
trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành Thông ban
hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi, như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này 02 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về
công trình thủy lợi:
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá -
Yêu cầu kỹ thuật.
Ký hiệu: QCVN 04-04: 2012/BNNPTNT
2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu v
thiết kế.
Ký hiệu: QCVN 04-05: 2012/BNNPTNT
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Cục trưởng
Cục Quản xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi
trường, Thủ trưởng các cơ quan, tchức nhân liên quan có trách nhiệm t
chức thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, các quan, tổ chức và nhân
kịp thời phản ánh vBộ Nông nghiệp Phát triển ng thôn để nghiên cứu, sửa
đổi, bổ sung./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi - Người đăng: hoat-tranvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi 9 10 163