Ktl-icon-tai-lieu

Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp - QCVN 24-2009

Được đăng lên bởi Nguyễn Đình Hùng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1933 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM

QCVN 24: 2009/BTNMT

QUY CHU N K THU T QU C GIA
V N

C TH I CÔNG NGHI P

National Technical Regulation on Industrial Wastewater

HÀ N I - 2009

QCVN 24: 2009/BTNMT
L i nói

u

QCVN 24: 2009/BTNMT do Ban so n th o quy chu n k thu t qu c gia v ch t l ng n c biên so n,
T ng c c Môi tr ng và V Pháp ch trình duy t và
c ban hành theo Thông t s 25/2009/TT-BTNMT
ngày 16 tháng 11 n m 2009 c a B Tài nguyên và Môi tr ng.

2

QCVN 24: 2009/BTNMT
QUY CHU N K THU T QU C GIA
V N

C TH I CÔNG NGHI P

National Technical Regulation on Industrial Wastewater
1. QUY

NH CHUNG

1.1. Ph m vi i u ch nh
Quy chu n này quy nh giá tr t i
nghi p khi x vào ngu n ti p nh n.
1.2.

it

a cho phép c a các thông s

ô nhi m trong n

ng áp d ng

1.2.1. Quy chu n này áp d ng
i v i t ch c, cá nhân liên quan
công nghi p vào ngu n ti p nh n.
1.2.2. N

c th i công

c th i c a m t s ngành công nghi p và l nh v c ho t

ng

n ho t
c thù

ng x n
c quy

c th i

nh riêng.

1.3. Gi i thích thu t ng
Trong Quy chu n này, các thu t ng! d

i ây

c hi"u nh sau:

1.3.1. N c th i công nghi p là dung d ch th i ra t# các c$ s% s n xu&t, ch bi n, kinh doanh, d ch v
công nghi p vào ngu n ti p nh n n c th i.
1.3.2. Kq là h s l u l ng/dung tích ngu n ti p nh n n c th i ng v i l u l
sông, su i, kênh, m $ng, khe, r ch ho c dung tích c a các h , ao, 'm n c.

ng dòng ch y c a

1.3.3. Kf là h s l u l ng ngu n th i ng v i t ng l u l ng n c th i c a các c$ s% s n xu&t, ch
bi n, kinh doanh, d ch v công nghi p khi x vào các ngu n ti p nh n n c th i.
1.3.4. Ngu n ti p nh n n c th i là ngu n n
d ng xác nh, n$i mà n c th i công nghi p
2. QUY

c m t ho c vùng n
c x vào.

c bi"n ven b , có m c ích s(

NH K THU T

2.1. Giá tr t i a cho phép c a các thông s ô nhi m trong n
sau:

c th i công nghi p

c tính toán nh

Cmax = C x Kq x Kf
Trong ó:
- Cmax là giá tr t i a cho phép c a thông s ô nhi m trong n
ti p nh n n c th i, tính b)ng miligam trên lít (mg/l);
- C là giá tr c a thông s ô nhi m trong n

c th i công nghi p khi x vào ngu n

c th i công nghi p quy

- Kq là h s l u l

ng/dung tích ngu n ti p nh n n

Kf là h s l u l

ng ngu n th i quy

nh t i m c 2.3;

c th i quy nh t i m c 2.4;

nh t i m c 2.5.

2.2. Áp d ng giá tr t i a cho phép Cmax = C (không áp d ng h s Kq và Kf) i v i các thông s :
nhi t , pH, mùi, m'u s*c, coliform, t ng ho t
phóng x +, t ng ho t
phóng x ,.
2.3. Giá tr C c a các thông s
d i ây:

ô nhi m trong n

c th i công nghi p

B ng 1: Giá tr C c a các thông s ô nhi m trong n
TT

...
CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM
QCVN 24: 2009/BTNMT
QUY CHUN K THUT QUC GIA
V NC THI CÔNG NGHIP
National Technical Regulation on Industrial Wastewater
HÀ NI - 2009
Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp - QCVN 24-2009 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp - QCVN 24-2009 - Người đăng: Nguyễn Đình Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp - QCVN 24-2009 9 10 330