Ktl-icon-tai-lieu

Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt sau xử lý

Được đăng lên bởi nguyenthanhmai201191
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 810 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 14 : 2008/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
National technical regulation on domestic wastewater

HÀ NỘI  2008

QCVN 14 : 2008/btnmt

Lời nói đầu
QCVN 14:2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường
và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Quyết
định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2

QCVN 14 : 2008/btnmt

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
National technical regulation on domestic wastewater

1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô
nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra môi trường.
Không áp dụng quy chuẩn này đối với nước thải sinh hoạt thải vào hệ
thống xử lý nước thải tập trung.
1.2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ sở công cộng, doanh trại lực lượng
vũ trang, cơ sở dịch vụ, khu chung cư và khu dân cư, doanh nghiệp thải
nước thải sinh hoạt ra môi trường.
1.3. Giải thích thuật ngữ
Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.3.1. Nước thải sinh hoạt là nước thải ra từ các hoạt động sinh hoạt
của con người như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân.
1.3.2. Nguồn nước tiếp nhận nước thải là nguồn nước mặt hoặc vùng
nước biển ven bờ, có mục đích sử dụng xác định, nơi mà nước thải sinh hoạt
thải vào.

3

QCVN 14 : 2008/btnmt

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1. Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước
thải sinh hoạt
Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh
hoạt khi thải ra nguồn nước tiếp nhận nước thải không vượt quá giá trị Cmax
được tính toán như sau:
Cmax = C x K
Trong đó:
Cmax là nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải
sinh hoạt khi thải ra nguồn nước tiếp nhận, tính bằng miligam trên lít nước
thải (mg/l);
C là giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm quy định tại Bảng 1 mục 2.2.
K là hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và
chung cư quy định tại mục 2.3.
Không áp dụng công thức tính nồng độ tối đa cho phép trong nước thải
cho thông số pH và tổng coliforms.
2.2. Giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị
tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt.
Giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho
phép Cmax trong nước thải sinh hoạt khi thải ra các nguồn nước tiếp nhận
nước thải được quy định tại Bảng 1.

4

QCVN 14 : ...
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
QCVN 14 : 2008/BTNMT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
National technical regulation on domestic wastewater
HÀ NI 2008
Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt sau xử lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt sau xử lý - Người đăng: nguyenthanhmai201191
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt sau xử lý 9 10 73