Ktl-icon-tai-lieu

Quy chuẩn Quy hoạch mới

Được đăng lên bởi nguyenquochuy31081993
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé x©y dùng

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Sè: 04 /2008/Q§-BXD
Hµ Néi, ngµy 03 th¸ng 4 n¨m 2008
quyÕt ®Þnh
VÒ viÖc ban hµnh : – Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ Quy ho¹ch x©y dùng–
Bé trëng bé x©y dùng
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 17/2008/N§-CP ngµy 04/02/2008 cña ChÝnh phñ quy
®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc Bé X©y dùng;
Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, ViÖn trëng ViÖn Quy
ho¹ch §« thÞ - N«ng th«n t¹i c«ng v¨n sè 53/VQH - QHXD2 ngµy 30 th¸ng 01
n¨m 2008;
quyÕt ®Þnh:
§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ
Quy ho¹ch x©y dùng :
“QCVN : 01/2008/BXD Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ Quy ho¹ch X©y
dùng". Quy chuÈn nµy thay thÕ phÇn II (vÒ quy ho¹ch x©y dùng )- Quy chuÈn X©y
dùng ViÖt Nam tËp 1 - 1997.
§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 03/4/2008 vµ ¸p dông trong
ph¹m vi c¶ níc.
§iÒu 3. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, ñy ban nh©n
d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh
nµy./.
Bé trëng
N¬i nhËn:
-

Nh ®iÒu 3
VP ChÝnh Phñ
C«ng b¸o
Vô Ph¸p chÕ
Lu VP, Vô KHCN

®· ký

NguyÔn Hång Qu©n

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCXDVN 01: 2008/BXD
QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM
QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Vietnam Building Code.
Regional and Urban Planning and Rural Residental Planning

HÀ NỘI - 2008

BỘ XÂY DỰNG

QCXDVN 01: 2008/BXD
QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM
2

QUY HOẠCH XÂY DỰNG

HÀ NỘI - 2008

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD do Viện
Quy hoạch đô thị - nông thôn biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ
trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số
3

04/2008/QĐ-BXD ngày 3 tháng 4 năm 2008. Quy chuẩn này được
soát xét và thay thế phần II, tập I, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam
được ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày
14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

4

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG...............................................................................6

1.1
1.2
1.3
1.4

Phạm vi áp dụng..............................................................................................6
Giải thích từ ngữ.............................................................................................6
Khu vực bảo vệ công trình và khoảng cách ly vệ sinh, an toàn.....................8
Yêu cầu đối với công tác quy hoạch xây dựng...............................................9

CHƯƠNG II. QUY HOẠCH KHÔNG GIAN....................................................................14

2.1
2.2
2.3...
B é x©y dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Sè: 04 /2008/Q§-BXD
Hµ Néi, ngµy 03 th¸ng 4 n¨m 2008
quyÕt ®Þnh
VÒ viÖc ban hµnh : – Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ Quy ho¹ch x©y dùng–
Bé trëng bé x©y dùng
C¨n NghÞ ®Þnh 17/2008/N§-CP ngµy 04/02/2008 cña ChÝnh phñ quy
®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc Bé X©y dùng;
Theo ®Ò nghÞ cña trëng Khoa häc C«ng nghÖ, ViÖn trëng ViÖn Quy
ho¹ch §« thÞ - N«ng th«n t¹i c«ng v¨n 53/VQH - QHXD2 ngµy 30 th¸ng 01
n¨m 2008;
quyÕt ®Þnh:
§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy Quy chuÈn thuËt Quèc gia
Quy ho¹ch x©y dùng :
“QCVN : 01/2008/BXD Quy chuÈn thuËt Quèc gia Quy ho¹ch X©y
dùng". Quy chuÈn nµy thay thÕ phÇn II (vÒ quy ho¹ch x©y dùng )- Quy chuÈn X©y
dùng ViÖt Nam tËp 1 - 1997.
§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy hiÖu lùc ngµy 03/4/2008 ¸p dông trong
ph¹m vi c¶ níc.
§iÒu 3. C¸c Bé, quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, ñy ban nh©n
d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh
nµy./.
Bé trëng
N¬i nhËn:
- Nh ®iÒu 3
- VP ChÝnh Phñ
- C«ng b¸o
- Vô Ph¸p chÕ ®· ký
- Lu VP, Vô KHCN
NguyÔn Hång Qu©n
Quy chuẩn Quy hoạch mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy chuẩn Quy hoạch mới - Người đăng: nguyenquochuy31081993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Quy chuẩn Quy hoạch mới 9 10 669