Ktl-icon-tai-lieu

Quy chuẩn thiết kế văn hóa thể thao nông thôn mới

Được đăng lên bởi ksnguyentrong2009qn-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1104 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trong chương trình nông thôn mới, tiêu chí số 06 quy định các xã xây dựng nông thôn mới phải có cơ sở vật chất văn hóa là Trung tâm Văn hóa Thể thao xã và Nhà văn hóa - khu thể thao ấp đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Và ngày 04/10/2013, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn có ban hành Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong
đó tại Điều 9 - Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa phải đáp ứng đủ 02 yêu cầu: Có Nhà văn hóa và khu thể thao xã và 100% ấp hoặc liên ấp có Nhà
văn hóa - Khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu
chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, thiết chế này do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện thành lập trên cơ sở hợp nhất các cơ sở hiện có như:
Nhà văn hóa, sân vận động, nhà tập luyện thể dục thể thao, câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ thể dục thể thao hoặc đài truyền thanh, trung tâm học tập
cộng đồng ở xã. Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã chịu sự lãnh đạo của UBND xã, sự chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp về nghiệp vụ của Trung tâm Văn hóa
- Thể thao cấp huyện và chịu sự quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.
Quy mô Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã gồm các thành phần, chức năng chính như: hội trường đa năng dùng để tổ chức các hoạt động học tập cộng
đồng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, triển lãm; phòng đọc sách báo, đài truyền thanh xã, nhóm sinh hoạt câu lạc bộ sở thích và sân khấu ngoài
trời. Cụm các công trình thể dục thể thao có ít nhất một công trình thể dục thể thao như sân tập thể thao, nhà tập luyện thể thao, bể bơi hoặc hồ bơi và
các công trình thể thao khác.
Quy định về cơ sở vật chất của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã được Nhà nước giao đất sử dụng thuộc quỹ đất dành cho phúc lợi văn hóa - xã hội với
diện tích theo quy hoạch đã được phê duyệt như: diện tích đất quy hoạch tối thiểu 2.500m2 (không tính diện tích sân vận động), quy mô xây dựng hội
trường văn hóa đa năng đảm bảo tối thiểu 250 chỗ ngồi và có các phòng chức năng Nhà văn hóa đa năng như: Phòng hành chính; phòng đọc sách, báo
thư viên; phòng thông tin truyền thanh; phòng câu lạc bộ; phòng tập các môn thể thao đơn giản. Sân bóng đá tối thiểu 90m x 120m (không tính diện
tích các sân khác); công trình phụ trợ Trung tâm Văn hóa - thể thao (nhà để xe, khu vệ sinh, vườn hoa). Hội trường Nhà v...
Trong chương trình nông thôn mi, tiêu chí s 06 quy đnh các xây dng nông thôn mi phi cơ s vt cht văn hóa Trung tâm Văn hóa -
Th thao Nhà văn hóa - khu th thao p đt chun theo quy đnh ca B Văn hóa, Th thao Du lch. ngày 04/10/2013, B Nông nghip
và Phát trin Nông thôn có ban hành Thông tư s 41/2013/TT-BNNPTNT hướng dn thc hin B tiêu chí Quc gia xây dng nông thôn mi, trong
đó ti Điu 9 - Tiêu chí cơ s vt cht văn hóa phi đáp ng đ 02 yêu cu: Nhà văn hóa khu th thao 100% p hoc liên p Nhà
văn hóa - Khu th thao đt chun theo quy đnh ca B trưởng B Văn hóa, Th thao và Du lch.
Theo Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu
chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, thiết chế này do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện thành lập trên sở hợp nhất các sở hiện như:
Nhà văn hóa, sân vận động, nhà tập luyện thể dục thể thao, câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ thể dục thể thao hoặc đài truyền thanh, trung tâm học tập
cộng đồng ở xã. Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã chịu sự lãnh đạo của UBND xã, sự chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp về nghiệp vụ của Trung tâm Văn hóa
- Thể thao cấp huyện và chịu sự quản lý nhà nước của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.
Quy mô Trung tâm Văn hóa - Thể thao gồm các thành phần, chứcng chính như: hội trường đa năng dùng để tổ chức các hoạt động học tập cộng
đồng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, triển lãm; phòng đọc sách báo, đài truyền thanh xã, nhóm sinh hoạt câu lạc bộ sở thích và sân khấu ngoài
trời. Cụm các công trình thể dục thể thao ít nhất một công trình thể dục thể thao như sân tập thể thao, nhà tập luyện thể thao, bể bơi hoặc hồ bơi
các công trình thể thao khác.
Quy định về cơ sở vật chất của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã được Nhà nước giao đất sử dụng thuộc quỹ đất dành cho phúc lợi văn hóa - xã hội với
diện tích theo quy hoạch đã được phê duyệt như: diện tích đất quy hoạch tối thiểu 2.500m2 (không tính diện tích sân vận động), quy xây dựng hội
trường văn hóa đa năng đảm bảo tối thiểu 250 chỗ ngồi và có các phòng chức năng Nhà văn hóa đang như: Phòng hành chính; phòng đọc sách, báo
thư viên; phòng thông tin truyền thanh; phòng câu lạc bộ; phòng tập các môn thể thao đơn giản. Sân bóng đá tối thiểu 90m x 120m (không tính diện
tích các sân khác); công trình phụ trợ Trung tâm Văn hóa - thể thao (nhà để xe, khu vệ sinh, vườn hoa). Hội trường Nhà văn hóa đầy đủ trang
thiết bị và phương tiện chuyên dùng để đảm bảo tổ chức hoạt động. Trang thiết bị thể dục thể thao, các dụng cụ thể dục thể thao chuyên dùng đảm bảo
theo từng môn thể thao.
Quy chuẩn thiết kế văn hóa thể thao nông thôn mới - Trang 2
Quy chuẩn thiết kế văn hóa thể thao nông thôn mới - Người đăng: ksnguyentrong2009qn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Quy chuẩn thiết kế văn hóa thể thao nông thôn mới 9 10 384