Ktl-icon-tai-lieu

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN HÀNG HÓ

Được đăng lên bởi Phuong Nguyen
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1177 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN HÀNG HÓA
Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về hình thức của hợp đồng
mua bán hàng hóa?
Hợp đồng mua bán hàng hóa có thể được giao kết bằng nhiều hình thức,
Khoản 1 Điều 401 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định hợp đồng dân sự nói chung
và hợp đồng mua bán tài sản nói riêng có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn
bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể khi pháp luật không quy định loại hợp
đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định. Khoản 2 Điều 401 Bộ
luật dân sự năm 2005 cũng quy định đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hóa
mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng
thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo quy định đó. Trên tinh thần đó,
đối với hợp đồng mua bán trong lĩnh vực thương mại, Điều 24 Luật thương mại
năm 2005 quy định “Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói, bằng
văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với loại hợp đồng mua bán
hàng hóa mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo quy
định đó”.
Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch
vụ hạn chế kinh doanh?
Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006
của Chính Phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh
doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện quy định:
Hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ
hạn chế kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp
luật;
b) Thương nhân kinh doanh phải là doanh nghiệp được thành lập và đăng ký
kinh doanh theo quy định của pháp luật;
c) Cơ sở kinh doanh phải bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị,
quy trình kinh doanh và các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;
d) Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên trực tiếp mua bán hàng hóa,
nhân viên trực tiếp thực hiện dịch vụ phải bảo đảm các yêu cầu về trình độ nghiệp
vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp và sức khỏe theo quy định của pháp
luật;
đ) Phạm vi, quy mô, thời gian, địa điểm kinh doanh, số lượng thương nhân
tham gia kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh phải phù hợp với yêu
cầu quản lý đặc thù và quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh các loại hàng
hóa, dịch vụ đó trong từng thời kỳ;
e) Thương nhân kinh doanh phải có Giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
hạn chế kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

1

...
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN HÀNG HÓA
Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về hình thức của hợp đồng
mua bán hàng hóa?
Hợp đồng mua bán hàng hóa thể được giao kết bằng nhiều hình thức,
Khoản 1 Điều 401 Bộ luật dân s năm 2005 quy định hợp đồng dân snói chung
hợp đồng mua bán tài sản nói riêng có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn
bản hoặc đượcc lập bằng hành vi cụ thể khi pháp luật không quy định loại hợp
đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định. Khoản 2 Điều 401 Bộ
luật dân sựm 2005 ng quy định đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hóa
pháp luật quy định phải được lập thành văn bản công chứng hoặc chứng
thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo quy định đó. Trên tinh thần đó,
đối với hợp đồng mua bán trong lĩnh vực thương mại, Điều 24 Luật thương mại
năm 2005 quy định “Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói, bằng
văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với loại hợp đồng mua bán
hàng hóa mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo quy
định đó”.
Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện kinh doanh ng hóa, dịch
vụ hạn chế kinh doanh?
Khoản 1 Điều 6 Nghị định s 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006
của Chính Phủ Quy đnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh
doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện quy định:
Hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vthuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ
hạn chế kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các quy đnh của pháp
luật;
b) Thương nhân kinh doanh phải là doanh nghiệp được thành lập và đăng ký
kinh doanh theo quy định của pháp luật;
c) sở kinh doanh phải bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị,
quy trình kinh doanh và các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;
d) Cán bộ quản lý, cán bkỹ thuật và nhân viên trc tiếp mua bán hàng hóa,
nhân viên trực tiếp thực hiện dịch vụ phải bảo đảm các yêu cầu về trình độ nghiệp
vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp sức khỏe theo quy đnh của pháp
luật;
đ) Phạm vi, quy mô, thời gian, địa điểm kinh doanh, số lượng tơng nhân
tham gia kinh doanh hàng hóa, dịch v hạn chế kinh doanh phải p hợp với yêu
cầu quản đặc t quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh các loại hàng
hóa, dịch vụ đó trong từng thời kỳ;
e) Thương nhân kinh doanh phải có Giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
hạn chế kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.
1
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN HÀNG HÓ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN HÀNG HÓ - Người đăng: Phuong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN HÀNG HÓ 9 10 834