Ktl-icon-tai-lieu

Quy định hệ thống bảng lương theo ND - 205 - 2004

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 2708 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NghÞ ®Þnh
cña chÝnh phñ Sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004
Quy ®Þnh hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ chÕ ®é
phô cÊp l¬ng trong c¸c c«ng ty nhµ níc

chÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi, bæ sung mét
sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002;
C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;
C¨n cø NghÞ quyÕt sè 19/2003/QH11 ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ nhiÖm vô
n¨m 2004 cña Quèc héi kho¸ XI;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi,

nghÞ ®Þnh:
§iÒu 1. Ph¹m vi ¸p dông hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ chÕ ®é phô cÊp

l¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy, bao gåm:
1. C«ng ty nhµ níc:
- Tæng c«ng ty nhµ níc;
- C«ng ty nhµ níc ®éc lËp.

2. C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng ty do Nhµ níc quyÕt
®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp.
C¸c Tæng c«ng ty, c«ng ty nªu trªn ®îc gäi t¾t lµ c«ng ty.

§iÒu 2. §èi tîng ¸p dông:
1. C«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh;
2. Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn Ban kiÓm so¸t;
3. Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng
(kh«ng kÓ Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng lµm viÖc theo hîp ®ång);
4. Viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô; nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô.

§iÒu 3. Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng,
b¶ng phô cÊp gi÷ chøc vô Trëng phßng, Phã trëng phßng, bao gåm:
1. C¸c thang l¬ng c«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh;

2. C¸c b¶ng l¬ng c«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh;
3. B¶ng l¬ng cña thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ;
4. B¶ng l¬ng cña Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m
®èc, KÕ to¸n trëng;
5. B¶ng l¬ng chuyªn gia cao cÊp vµ nghÖ nh©n;
6. B¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ b¶ng phô cÊp gi÷ chøc vô Trëng phßng, Phã trëng phßng;
7. B¶ng l¬ng nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô.

§iÒu 4. C¸c chÕ ®é phô cÊp l¬ng, bao gåm:
1. Phô cÊp khu vùc: ¸p dông ®èi víi ngêi lµm viÖc ë vïng xa x«i, hÎo l¸nh vµ
khÝ hËu xÊu.
Phô cÊp gåm 7 møc: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 vµ 1,0 so víi møc l¬ng tèi thiÓu
chung.
2. Phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc: ¸p dông ®èi víi thµnh viªn kh«ng chuyªn
tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn Ban kiÓm so¸t (kh«ng kÓ Trëng Ban kiÓm so¸t) vµ
nh÷ng ngêi lµm mét sè c«ng viÖc ®ßi hái tr¸ch nhiÖm cao hoÆc ph¶i ®¶m nhiÖm c«ng
t¸c qu¶n lý kh«ng thuéc chøc danh l·nh ®¹o.
Phô cÊp gåm 4 møc: 0,1; 0,2; 0,3 vµ 0,5 so v...
NghÞ ®Þnh
cña chÝnh phñ Sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004
Quy ®Þnh hÖ thèng thang l¬ng, bng l¬ng vµ chÕ ®é
phô cÊp l¬ng trong c¸c c«ng ty nhµ níc
chÝnh phñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa ®æi, bæ sung mét
sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2002;
C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;
C¨n NghÞ quyÕt 19/2003/QH11 ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2003 nhiÖm
n¨m 2004 cña Quèc héi kho¸ XI;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi,
nghÞ ®Þnh:
§iÒu 1. Ph¹m vi ¸p dông thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng chÕ ®é phô cÊp
l¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy, bao gåm:
1. C«ng ty nhµ níc:
- Tæng c«ng ty nhµ níc;
- C«ng ty nhµ níc ®éc lËp.
2. C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng ng ty do Nhµ níc quyÕt
®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp.
C¸c Tæng c«ng ty, c«ng ty nªu trªn ®îc gäi t¾t lµ c«ng ty.
§iÒu 2. §èi tîng ¸p dông:
1. C«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh;
2. Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn Ban kiÓm so¸t;
3. Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng
(kh«ng kÓ Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr-
ëng lµm viÖc theo hîp ®ång);
4. Viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô; nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô.
§iÒu 3. Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng,
b¶ng phô cÊp gi÷ chøc vô Trëng phßng, Phã trëng phßng, bao gåm:
1. C¸c thang l¬ng c«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh;
Quy định hệ thống bảng lương theo ND - 205 - 2004 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định hệ thống bảng lương theo ND - 205 - 2004 - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Quy định hệ thống bảng lương theo ND - 205 - 2004 9 10 195