Ktl-icon-tai-lieu

quy định một cửa

Được đăng lên bởi oanhle307
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 656 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ- ĐHSP/CTSV
Huế, ngày

tháng

năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và giải quyết
đối với sinh viên hệ chính qui theo “cơ chế một cửa”

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
Căn cứ nghị định số 30/CP ngày 04 . 04 . 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc
thành lập Đại học Huế và quyết định số 702/ GD - ĐT ngày 28/02/1996 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Đại học Huế;
Căn cứ Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, quản lý Trường Đại học Sư phạm
ban hành theo Quyết định số 22/ QĐ ngày 17. 03. 1997 của Giám đốc Đại học Huế và
Quyết định số 6977/QĐ-BGD - ĐT ngày 22/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo và việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế;
Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường CĐ, ĐH và THCN
ban hành theo Quyết định 42/2007/GD-ĐT ngày 13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục
và Đào tạo;
Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Sư phạm
- Đại học Huế;
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiếp nhận hồ sơ và giải
quyết các công việc liên quan đối với sinh viên hệ chính quy theo “cơ chế một
cửa”.
Điều 2: Giao cho phòng CTSV tổ chức thực hiện quy định này. Quyết định
có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các khoa, bộ môn, Trưởng các phòng chức
năng và toàn thể sinh viên hệ chính qui chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận
- Ban giám hiệu
- Các Phòng, Khoa, Bộ môn
- Lưu CTSV, TC - HC

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày

tháng

năm 2010

QUY ĐỊNH
Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đối với
sinh viên hệ chính qui theo “cơ chế một cửa”
(Ban hành kèm theo Quyết định số ...... /CTSV-ĐHSP
ngày tháng năm 2010 của trường ĐHSP Huế)
I- QUY ĐỊNH CHUNG
1."Một cửa" là cơ chế giải quyết công việc đối với sinh viên hệ chính qui
thuộc thẩm quyền của Trường Đại học sư phạm Huế từ tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ đến trả
lại kết quả thông qua một đầu mối là "Bộ phận một cửa" tại Phòng Công tác sinh viên.
2. Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục, thời gian và trách nhiệm của cán bộ,
các phòng ban chức năng liên quan tiếp nhận, giải quyết công việc đối vơi sinh viên.
3. Nguyên tắc giải quyết công việc theo “cơ chế một cửa”
- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại "Bộ phận một cửa" thuộc phòng CTSV.
- Giải quyết công việc kịp ...
ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số /QĐ- ĐHSP/CTSV
Huế, ngày tháng năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và giải quyết
đối với sinh viên hệ chính qui theo “cơ chế một cửa”
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
Căn cứ nghị định số 30/CP ngày 04 . 04 . 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc
thành lập Đại học Huế quyết định số 702/ GD - ĐT ngày 28/02/1996 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Đại học Huế;
Căn cứ Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, quản Trường Đại học phạm
ban hành theo Quyết định số 22/ ngày 17. 03. 1997 của Giám đốc Đại học Huế
Quyết định số 6977/QĐ-BGD - ĐT ngày 22/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào
tạo và việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế;
Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường CĐ, ĐH THCN
ban hành theo Quyết định 42/2007/GD-ĐT ngày 13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục
và Đào tạo;
Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường Đại học phạm
- Đại học Huế;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiếp nhận hồ sơ và giải
quyết các công việc liên quan đối với sinh viên hệ chính quy theo “cơ chế một
cửa”.
Điều 2: Giao cho phòng CTSV tổ chức thực hiện quy định này. Quyết định
có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các khoa, bộ môn, Trưởng c phòng chức
năng và toàn thể sinh viên hệ chính qui chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận
- Ban giám hiệu
- Các Phòng, Khoa, Bộ môn
- Lưu CTSV, TC - HC
quy định một cửa - Trang 2
quy định một cửa - Người đăng: oanhle307
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
quy định một cửa 9 10 647