Ktl-icon-tai-lieu

QUY ĐỊNH SỐ 47QĐTW NGÀY 01112011 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG Về những điều đảng viên không được làm

Được đăng lên bởi Nắng Ấm Xa Dần
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY ĐỊNH
SỐ 47-QĐ/TW NGÀY 01/11/2011 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

Về những điều đảng viên không được làm
Căn cứ Điều lệ Đảng;
Căn cứ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính
trị và Ban Bí thư khoá XI;
Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính
trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng,
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội
tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam;
cùng với việc gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các
nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định của
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội mà mình là thành viên, phải
chấp hành nghiêm chỉnh những quy định cụ thể của Đảng về những điều
đảng viên không được làm.
I. Những điều đảng viên không được làm
1- Nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ
Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm
những việc mà pháp luật không cho phép.
2- Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu
bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố;
tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán
phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những quan điểm trái
với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
3- Viết bài, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt hoặc quy kết
về tội danh, mức án trước khi xét xử, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải
chính theo quy định. Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm,

1

công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, mang tính kích động gây
ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, hồi ký không đúng sự thật.
4- Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, chia rẽ, cục bộ
gây mất đoàn kết nội bộ; Lợi dụng việc phát ngôn, nhân danh việc phản ánh,
góp ý kiến đối với Đảng để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá
tuỳ tiện đối với người khác. Đe doạ, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình,
góp ý.
5- Tố cáo mang tính bịa đặt; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Cùng
người khác tham gia viết, ký tên trong một đơn tố cáo. Tổ chức, tham gia
kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.
Cố ý gửi hoặc tán phát đơn khiếu nại, tố cáo đến những nơi không có...
QUY ĐỊNH
SỐ 47-QĐ/TW NGÀY 01/11/2011 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
Về những điều đảng viên không được làm
Căn cứ Điều lệ Đảng;
Căn cứ Hiến pháp pháp luật của nước Cộng hoà hội chủ nghĩa
Việt Nam;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính
trị và Ban Bí thư khoá XI;
Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính
trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng,
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chiến sĩ cách mạng trong đội
tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Việt Nam;
cùng với việc gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các
nghị quyết, chỉ thị của Đảng pháp luật của Nhà nước, các quy đnh của
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội mình là thành viên, phải
chấp hành nghiêm chỉnh những quy định cụ thể của Đảng về những điều
đảng viên không được làm.
I. Những điều đảng viên không được làm
1- i, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ
Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm
những việc mà pháp luật không cho phép.
2- Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu
mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố;
tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán
phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những quan điểm trái
với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
3- Viết bài, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt hoặc quy kết
về tội danh, mức án trước khi xét xử, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải
chính theo quy định. Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm,
1
QUY ĐỊNH SỐ 47QĐTW NGÀY 01112011 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG Về những điều đảng viên không được làm - Trang 2
QUY ĐỊNH SỐ 47QĐTW NGÀY 01112011 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG Về những điều đảng viên không được làm - Người đăng: Nắng Ấm Xa Dần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
QUY ĐỊNH SỐ 47QĐTW NGÀY 01112011 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG Về những điều đảng viên không được làm 9 10 705