Ktl-icon-tai-lieu

Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

Được đăng lên bởi hoavanlu05
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÍNH PHỦ

Số: 11/2015/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2015
NGHỊ ĐỊNH

Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về giáo dục thể chất và hoạt động
thể thao trong nhà trường.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Nghị định này quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong
nhà trường.
2. Nghị định này áp dụng đối với các nhà trường trong hệ thống giáo dục
quốc dân, bao gồm: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non; trường tiểu học,
trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều
cấp học; trường trung cấp, trường cao đẳng; trường đại học, học viện, đại học
vùng và đại học quốc gia (sau đây gọi chung là nhà trường) và các tổ chức, cá
nhân có liên quan.
3. Nghị định này không áp dụng về giáo dục thể chất đối với các trường
đào tạo chuyên ngành thể dục, thể thao.
Điều 2. Vị trí, mục tiêu giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong
nhà trường
1. Giáo dục thể chất trong nhà trường là nội dung giáo dục, môn học bắt
buộc, thuộc chương trình giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo, nhằm
trang bị cho trẻ em, học sinh, sinh viên các kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản,
hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển
thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.
2. Hoạt động thể thao trong nhà trường là hoạt động tự nguyện của học
sinh, sinh viên, được tổ chức theo phương thức ngoại khóa, câu lạc bộ thể dục,

thể thao, nhóm, cá nhân phù hợp với sở thích, giới tính, lứa tuổi và sức khỏe,
nhằm hoàn thiện các kỹ năng vận động, hỗ trợ thực hiện mục tiêu giáo dục thể
chất thông qua các hình thức luyện tập, thi đấu thể thao, tạo điều kiện cho học
sinh, sinh viên thực hiện quyền vui chơi, giải trí, phát triển năng khiếu thể thao;
phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, tài năng thể thao.
Điều 3. Chương trình môn học Giáo dục thể chất
1. Chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc chương trình giáo dục
phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, gi...
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 11/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2015
NGHỊ ĐỊNH
Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về giáo dục thể chất hoạt động
thể thao trong nhà trường.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Nghị định này quy định về giáo dục thể chất hoạt động thể thao trong
nhà trường.
2. Nghị định này áp dụng đối với các nhà trường trong hệ thống giáo dục
quốc dân, bao gồm: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non; trường tiểu học,
trường trung học sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều
cấp học; trường trung cấp, trường cao đẳng; trường đại học, học viện, đại học
vùng đại học quốc gia (sau đây gọi chung nhà trường) các tổ chức,
nhân có liên quan.
3. Nghị định này không áp dụng về giáo dục thể chất đối với các trường
đào tạo chuyên ngành thể dục, thể thao.
Điều 2. V trí, mục tiêu giáo dục thể chất hoạt động thể thao trong
nhà trường
1. Giáo dục thể chất trong nhà trường nội dung giáo dục, môn học bắt
buộc, thuộc chương trình giáo dục của các cấp học trình độ đào tạo, nhằm
trang bị cho trẻ em, học sinh, sinh viên các kiến thức, kỹ năng vận độngbản,
hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển
thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.
2. Hoạt động thể thao trong nhà trường hoạt động tự nguyện của học
sinh, sinh viên, được tổ chức theo phương thức ngoại khóa,u lạc bộ thể dục,
Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường - Trang 2
Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường - Người đăng: hoavanlu05
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường 9 10 540