Ktl-icon-tai-lieu

Quy định về mức vốn pháp định các ngành nghề

Được đăng lên bởi hoanghanguel
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC QUY ĐỊNH VỀ MỨC VỐN PHÁP ĐỊNH CỦA CÁC
NGÀNH NGHỀ
I. CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
Nghị định 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban
hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản quy định tại Nghị định số
141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về ban hành
Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng như sau:
1. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Tổ chức tín dụng được cấp giấy phép thành lập và hoạt động phải có biện
pháp bảo đảm có số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu tương đương
mức vốn pháp định quy định tại Danh mục ban hành kèm theo, chậm nhất vào
ngày 31 tháng 12 năm 2011”.
DANH MỤC
MỨC VỐN PHÁP ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 10/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2011
của Chính phủ)

STT

Mức vốn pháp định
áp dụng cho đến năm
2011

Loại hình tổ chức tín dụng

I

Ngân hàng

1

Ngân hàng thương mại

a

Ngân hàng thương mại Nhà nước

3.000 tỷ đồng

b

Ngân hàng thương mại cổ phần

3.000 tỷ đồng
1

c

Ngân hàng liên doanh

3.000 tỷ đồng

d

Ngân hàng 100% vốn nước ngoài

3.000 tỷ đồng

đ

Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

15 triệu USD

2

Ngân hàng chính sách

5.000 tỷ đồng

3

Ngân hàng đầu tư

3.000 tỷ đồng

4

Ngân hàng phát triển

5.000 tỷ đồng

5

Ngân hàng hợp tác

3.000 tỷ đồng

6

Quỹ tín dụng nhân dân

a

Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

3.000 tỷ đồng

b

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

0,1 tỷ đồng

II

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
1

Công ty tài chính

500 tỷ đồng

2

Công ty cho thuê tài chính

150 tỷ đồng

Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng
Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt nam.
Điều 8. Mức vốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước là 10.000 (mười
ngàn) tỷ đồng.
Việc thay đổi mức vốn pháp định này do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên
cơ sở đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Vốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước được hình thành từ các nguồn sau:
1. Các nguồn vốn hiện có: Nguồn vốn ngân sách nhà nước đã cấp và vốn đầu
tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định.
2. Nguồn vốn đuợc bổ sung:
2

a) Vốn ngân sách nhà nước cấp (nếu có).
b) Khoản trích từ chi phí bằng 12% trên giá trị tài sản cố định bình quân hàng
năm theo quy định tại Khoản 7 Điều 13 Chế độ này.
c) Chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của pháp luật.
d) Nguồn vố...
CÁC QUY ĐỊNH VỀ MỨC VỐN PHÁP ĐỊNH CỦA CÁC
NGÀNH NGHỀ
I. CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
Nghị định 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 về ban
hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.
Điều 1. Sửa đổi, b sung một số điều, khoản quy định tại Ngh định số
141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về ban hành
Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng như sau:
1. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Tổ chức tín dụng được cấp giấy phép thành lập hoạt động phải biện
pháp bảo đảm số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu tương đương
mức vốn pháp định quy định tại Danh mục ban hành kèm theo, chậm nhất vào
ngày 31 tháng 12 năm 2011”.
DANH MỤC
MỨC VỐN PHÁP ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 10/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2011
của Chính phủ)
STT Loại hình tổ chức tín dụng
Mức vốn pháp định
áp dụng cho đến năm
2011
I Ngân hàng
1 Ngân hàng thương mại
a Ngân hàng thương mại Nhà nước 3.000 tỷ đồng
b Ngân hàng thương mại cổ phần 3.000 tỷ đồng
1
Quy định về mức vốn pháp định các ngành nghề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định về mức vốn pháp định các ngành nghề - Người đăng: hoanghanguel
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Quy định về mức vốn pháp định các ngành nghề 9 10 954