Ktl-icon-tai-lieu

Quy định về quản lý, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Được đăng lên bởi sonsct
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1693 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 20/2014/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 6 năm 2014

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy định về quản lý, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển và sử
dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2011 và Luật sửa đổi bổ sung một số
điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 về vật liệu
nổ công nghiệp; số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều
Nghị định số 39/2009/NĐ-CP; số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 quy định điều
kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; số
35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Phòng cháy và chữa cháy; số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP; số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy
định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 phủ
quy định về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu
nổ công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công
an quy định về cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nghuy
hiểm; Thông tư số 04/2014/TT-BCA ngày 21/01/2014 sửa đổi bổ sung một số điều
của Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy
định về cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm;
Căn cứ Thông tư của Bộ Công Thương số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 quy
định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP của Chính phủ; số
26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số
23/2009/TT-BCT; số 45/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công

Thương quy định danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh
và sử dụng tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2008/BCT- Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy
vật liệu nổ công nghiệp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại tờ trình số 421/TTr-SCT
ngày 10/6/2014 về việc đề nghị ban hành Quy định về quản lý, kinh doanh, bảo quản,
vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn ...
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 20/2014/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 30 tháng 6 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy định về quản lý, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển và sử
dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật phòng cháychữa cháy năm 2011 Luật sửa đổi bổ sung một số
điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 về vật liệu
nổ công nghiệp; số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều
Nghị định số 39/2009/NĐ-CP; số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 quy định điều
kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh điều kiện; số
35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy đnh chi tiết thi hành một số điều của Luật
Phòng cháy chữa cháy; số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP; số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy
định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 phủ
quy định về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu
nổ công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 của B trưởng Bộ Công
an quy định về cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp hàng nghuy
hiểm; Thông số 04/2014/TT-BCA ngày 21/01/2014 sửa đổi bổ sung một số điều
của Thông tư s 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy
định về cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm;
Căn cứ Thông của Bộ Công Thương số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 quy
định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP của Chính phủ; số
26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 sửa đổi, bổ sung một s điều Thông số
23/2009/TT-BCT; số 45/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công
Quy định về quản lý, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định về quản lý, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Người đăng: sonsct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Quy định về quản lý, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 9 10 672