Ktl-icon-tai-lieu

Quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển

Được đăng lên bởi ngophuongquyen86
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 946 lần   |   Lượt tải: 2 lần
38

CÔNG BÁO/Số 311 + 312/Ngày 11-6-2013

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2013/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2013

THÔNG TƯ
Quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông,
đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính
phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài
nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ
Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về quản lý,
sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi
ven biển, đất có mặt nước ven biển được sử dụng vào mục đích sản xuất nông
nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, hộ gia đình,
cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước
ngoài có hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi
ven biển, đất có mặt nước ven biển được sử dụng vào mục đích sản xuất nông
nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Cho thuê đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt
nước ven biển chưa sử dụng

CÔNG BÁO/Số 311 + 312/Ngày 11-6-2013

39

1. Việc cho thuê đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển chưa sử dụng
để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản,
làm muối theo quy định như sau:
a) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cho thuê
đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân
nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư; thời hạn thuê đất theo thời hạn dự án đầu tư
nhưng không vượt quá năm mươi (50) năm; khi hết thời hạn thuê đất, người sử
dụng đất được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử
dụng, chấp hành đúng pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng và việc sử dụng
đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt;
b) Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là
cấp huy...
38 CÔNG BÁO/S 311 + 312/Ngày 11-6-2013
B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
B TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
S: 09/2013/TT-BTNMT
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
Hà Ni, ngày 28 tháng 5 năm 2013
THÔNG TƯ
Quy định v qun lý, s dng đất bãi bi ven sông,
đất bãi bi ven bin, đất có mt nước ven bin
Căn c Lut Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn c Ngh định s 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 ca Chính
ph v thi hành Lut Đất đai;
Căn c Ngh định s 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 ca Chính
ph quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Tài
nguyên và Môi trường;
Theo đề ngh ca Tng cc trưởng Tng cc Qun lý đất đai, V trưởng V
Pháp chế;
B trưởng Bi nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định v qun lý,
s dng đất bãi bi ven sông, đất bãi bi ven bin, đất có mt nước ven bin.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. Phm vi điu chnh
Thông tư này quy định v qun lý, s dng đất bãi bi ven sông, đất bãi bi
ven bin, đất có mt nước ven bin đưc s dng vào mc đích sn xut nông
nghip, lâm nghip, nuôi trng thy sn, làm mui.
Điu 2. Đối tượng áp dng
Thông tư này áp dng đối vi cơ quan qun lý nhà nước; t chc, h gia đình,
cá nhân trong nước; người Vit Nam định cư nước ngoài; t chc, cá nhân nước
ngoài có hot động liên quan đến qun lý, s dng đất bãi bi ven sông, đất bãi bi
ven bin, đất có mt nước ven bin đưc s dng vào mc đích sn xut nông
nghip, lâm nghip, nuôi trng thy sn, làm mui.
Chương II
QUY ĐỊNH C TH
Điu 3. Cho thuê đất bãi bi ven sông, đất bãi bi ven bin, đất có mt
nước ven bin chưa s dng
Quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển - Người đăng: ngophuongquyen86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển 9 10 108