Ktl-icon-tai-lieu

Quy định về rác thải y tế

Được đăng lên bởi Edward Rod Baxter
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1210 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 28:2010/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ NƯỚC THẢI Y TẾ
National Technical Regulation on Health Care Wastewater

QCVN 28:2010/BTNMT
HÀ NỘI - 2010

2

QCVN 28:2010/BTNMT

Lời nói đầu

QCVN 28:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về nước thải y tế biên soạn, Tổng cục Môi
trường, Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ Pháp chế
trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số
39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3

QCVN 28:2010/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ NƯỚC THẢI Y TẾ
National Technical Regulation on Health Care Wastewater

1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số và
các chất ô gây nhiễm trong nước thải y tế của các cơ sở khám, chữa bệnh.
1.2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến
hoạt động thải nước thải y tế ra môi trường.
1.3. Giải thích thuật ngữ
Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.3.1. Nước thải y tế là dung dịch thải từ cơ sở khám, chữa bệnh.
1.3.2. Nguồn tiếp nhận nước thải là các nguồn: nước mặt, vùng
nước biển ven bờ, hệ thống thoát nước, nơi mà nước thải y tế thải vào.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1. Nước thải y tế phải được xử lý và khử trùng trước khi thải ra môi
trường.
2.2. Giá trị tối đa (Cmax) cho phép của các thông số và các chất gây
ô nhiễm trong nước thải y tế khi thải ra nguồn tiếp nhận được tính như sau:
Cmax = C x K
Trong đó:
C là giá trị của các thông số và các chất gây ô nhiễm, làm cơ sở để
tính toán Cmax, quy định tại Bảng 1.
K là hệ số về quy mô và loại hình cơ sở y tế, quy định tại Bảng 2
Đối với các thông số: pH, Tổng coliforms, Salmonella, Shigella và Vibrio
cholera trong nước thải y tế, sử dụng hệ số K = 1.
4

QCVN 28:2010/BTNMT

Bảng 1 - Giá trị C của các thông số ô nhiễm
TT

Thông số

Giá trị C

Đơn vị

A

B

-

6,5 – 8,5

6,5 – 8,5

1

pH

2

BOD5 (20oC)

mg/l

30

50

3

COD

mg/l

50

100

4

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

mg/l

50

100

5
6
7

Sunfua (tính theo H2S)
Amoni (tính theo N)
Nitrat (tính theo N)

mg/l
mg/l
mg/l

1,0
5
30

4,0
10
50

8

Phosphat (tính theo P)

mg/l

6

10

9

Dầu mỡ động thực vật

mg/l

10

20

10
11

Tổng hoạt độ phóng xạ α
Tổng hoạt độ phóng xạ β

0,1
1,0

0,1
1,0

12

Tổng coliforms

Bq/l
Bq/l
MPN/

3000

5000

13

Salmonella

KPH

KPH

14

Shigella

KPH

KPH

15

Vibrio cholerae

KPH

KPH

100ml
Vi khuẩn/
100 ml
Vi khuẩn/
100ml
Vi khuẩn/
100ml

Ghi ch...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QCVN 28:2010/BTNMT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ NƯỚC THẢI Y TẾ
National Technical Regulation on Health Care Wastewater
Quy định về rác thải y tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định về rác thải y tế - Người đăng: Edward Rod Baxter
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quy định về rác thải y tế 9 10 847