Ktl-icon-tai-lieu

Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

Được đăng lên bởi duong-buiduc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 16/2014/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014

THÔNG TƯ
Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công
nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin;
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định việc
xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định thống nhất quy trình sản xuất phần mềm, các yêu
cầu, tiêu chí để xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý, các tổ chức, doanh
nghiệp, cá nhân có hoạt động liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm phần
mềm.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Một số từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:
1. Phần mềm (hay sản phẩm phần mềm) là một tập hợp gồm những câu
lệnh hoặc chỉ thị được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình, theo một
trật tự xác định, và các dữ liệu hay tài liệu liên quan nhằm thực hiện một số
nhiệm vụ hay chức năng hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó.
Các loại sản phẩm phần mềm được quy định trong Danh mục sản phẩm
phần mềm ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4
năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm là một tập hợp gồm nhiều công
đoạn, mỗi công đoạn bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp để sản xuất ra một sản
phẩm phần mềm. Quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm được quy định chi tiết
tại Điều 5 Thông tư này.

1

3. Hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng đúng quy trình là hoạt
động của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có tư cách pháp nhân theo quy định
pháp luật, tham gia thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quy trình sản xuất
sản phẩm phần mềm nhằm tạo mới hoặc nâng cấp, chỉnh sửa, hoàn thiện sản
phẩm phần mềm.
Điều 4. Nguyên tắc và mục đích áp dụng Thông tư
1. Thông tư này quy định thống nhất quy trình sản xuất sản phẩm phần
mềm và nguyên tắc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng
đúng quy trình để phục...
B THÔNG TIN V TRUYN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
S: 16/2014/TT-BTTTT
H Ni, ngy 18 thng 11 năm 2014
THÔNG TƯ
Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngy 29 thng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngy 03 thng 5 năm 2007 của
Chính phủ quy định chi tiết v hướng dẫn thực hiện mt số điều của Luật Công
nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin;
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngy 16 thng 10 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v cấu tổ chức của B
Thông tin v Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,
B trưởng BThông tin v Truyền thông ban hnh Thông quy định việc
xc định hoạt đng sản xuất sản phẩm phần mềm.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định thng nhất quy trình sản xuất phần mềm, các yêu
cầu, tiêu chí để xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông này áp dụng đi với các quan quản lý, các tổ chức, doanh
nghiệp, nhân hoạt động liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm phần
mềm.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Một s từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:
1. Phần mềm (hay sản phẩm phần mềm) là một tập hợp gồm những câu
lệnh hoặc chỉ thị được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình, theo một
trật t xác định, các dữ liệu hay tài liệu liên quan nhằm thực hiện một s
nhiệm vụ hay chức năng hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó.
Các loại sản phẩm phần mềm được quy định trong Danh mục sản phẩm
phần mềm ban hành kèm theo Thông tư s 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4
năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm một tập hợp gồm nhiều công
đoạn, mỗi công đoạn bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp để sản xuất ra một sản
phẩm phần mềm. Quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm được quy định chi tiết
tại Điều 5 Thông tư này.
1
Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm - Trang 2
Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm - Người đăng: duong-buiduc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm 9 10 594